Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keele 3. kursus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keele 3. kursus
Õpetaja: Inge Kurn
Klass: 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi kestvusega 70 min. (auditoorne õppetöö)

Eesmärgid:

Vene keele õpetamisega taotletakse, et õpilane omandaks keeleoskuse B 1 tasemel, mis võimaldab edaspidises elus suhelda. Selle saavutamiseks arendada, kinnistada ja harjutada kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, kõnelemist.

Õpitulemused:

Kuulamine-õpilane saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal
Kõnelemine- saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, oskab vestelda tuttaval või olulisel teemal( kool,haridus, pere,hobid, päevasündmused).
Lugemine – saab aru lihtsamatest tekstidest, oskab leida vajalikku informatsiooni.
Kirjutamine – oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval teemal.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Saab aru loetud tekstidest ja suudab rääkida loetust. Oskab küsida ja küsimustele vastata.  Grammatika kasutamine lausete moodustamisel. Tõlkimine eesti keelest vene keelde ja vastupidi. 3 suulist arvestuslikku hinnet, 2kirjalikku.

Hindamine:

Hinnatakse õpilase suulisi ja kirjalikke vastuseid:
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2 Suulise vastuse hinnet ei saa parandada.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde saamiseks peavad olema kõik tööd sooritatud. Kursusehinded "4" ja "5" eeldavad mitterahuldava hinde puudumist. Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest, kusjuures oluline on viimane hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õpik"Давай". Grammatika raamat. Töölehed. Kuulamismaterjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime