Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kõne ja väitlus

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Väitlusõpetus
Nimetus: Kõne ja väitlus
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane:
1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
3) rakendab kriitilist mõtlemist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:
1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti;
3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi, analüüsib esitatud kõnet;
4) koostab ning esitab kõne;
5) osaleb väitlusetes ja hindab ühte väitlust;
6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kõne kui suhtlusolukord. Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.
Kõne koostamine ja esitamine. Kõne liigid (ettekanne, sõnavõtt, läbirääkimised, vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõne ettevalmistamise etapid. Esinemishirm. Esinemisstiil ja -kultuur.
Kõne kuulamine. Repliik ja küsimuste esitamine.
Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.
Iseseisev töö: valmistada ette kõne; uurida materjale väitluse kaasuste tegemiseks.

Hindamine:

Kursuse käigus tuleb esineda lühiettekandega endast ja kooli ühest kohast; analüüsida üht kõnet, pidada vabal teemal 3-4minutiline kõne, osaleda vähemalt ühes väitluses ja analüüsida üht väitlust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hinne kujuneb perioodi jooksul saadud hinnete põhjal, kuid "hea" või "väga hea" kursusehinde saamiseks peavad kõik nõutud arvestuslikud tööd olema vähemalt "rahuldavad".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel aineõpetajaga, kuid esinemise ja rühmatööga seotud hinnete järelevastamine on vaja eelnevalt ka teiste õpilastega kooskõlastada.

Õppematerjalid:

K. Aava "Kõnekunst", K. Aava "Veenmiskunst", Eesti Väitlusseltsi õpik "Arutlev haridus"
Väitlusseltsi kodulehel olevad materjalid (http://www.debate.ee/et)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime