Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Matemaatika ABC

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1, 2
Aine:Matemaatika ABC
Nimetus:Matemaatika ABC
Õpetaja:Karin Tepaskent
Klass:10KU, 10LO, 10ME
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:
19-20 auditoorset tundi
Eesmärgid:

Toetada õppurite matemaatikaõpet, suurendada enesekindlust ja optimismi.

Õpitulemused:

Saavutada järgmise pädevuse paranemine: Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru. Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on üldistamise ja analoogia kasutamise oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Põhikooli valikteemade kordamine vastavalt õpperühma koosseisu tasemele.

Hindamine:

Kohal käimine tagab arvestuse.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne on ka kooliastme hinne – arvestatud/mittearvestatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevust likvideerida ei saa.

Õppematerjalid:

Õpetaja valik ning paljundatud töölehed vastavalt õppijate tasemele.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.