Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Nimetus: Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile)
Õpetaja: Mathias Mõttus
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10IT klassi õpilased

Maht:

21 tundi

Eesmärgid:

Anda esmane ülevaade sellest, mida infotehnologia endast kujutab ning anda esmased teadmisest arvuti ehitusest, võrgundusest, opsüsteemidest, küberhügieenist ning infotehnoloogia-alastest töötamisvõimalustest.  

Õpitulemused:

Kursuse läbides mõistab õpilane infotehnoloogilist maailma paremini, on võimeline tundma tavalisemaid arvutikomponente, oskab komplekteerida tavavajadustele vastava arvuti, tunneb põgusalt kõiki maailma levinumaid opsüsteeme ning tunneb arvutivõrgu töötamise põhimõtteid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Arvuti ehitus
Arvutivõrgud
Opsüsteemid (Windows, Unix*/Linux, OS X)
Küberhügieen

Hindamine:

Tööprotsessi (sh. koduste tööde) hinded; Kontrolltööd suuremate teemade lõpus (arvuti ehitus, võrgundus). Kõik tööd tuleb esitada õigeaegselt! Kui töö märgitakse "tegemata" või hindega "1", siis tuleb see esimesel võimalusel järele vastata, soovitatav on kasutada konsultatsiooniaega, et oma küsimustele õpetajalt vastused saada. Rahuldava hinde saamiseks ei tohi tegemata töid päevikus olla. Hinde "5" saamiseks ei tohi olla rohkem kui 2 parandatud "ühte" (st hinded tuleb saada esimese korraga head, mitte järele tehes).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb tööprotsessihinnetest, kursusehinne = kooliastmehinne. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.