Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arvuhulgad. Avaldised.

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Arvuhulgad. Avaldised.
Õpetaja:Svetlana Goidina
Klass:10KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Õpilane:

1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades;
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt;
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid;
7) kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
2. märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
3. sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga astmeteks;
4. teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi
5. lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

* Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hul Q
* Irratsionaalarvude hulk I
* Reaalarvude hulk R
* Arvu absoluutväärtus
* Ratsionaalarvaldiste lihtsustamine
* Arvu n-es juur
* Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste
* Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga aste
* Tekstülesanded (protsentülesanded)

Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 – 90%-100%, 4 – 75%-89%, 3 – 50%-74%, 2 – 20%-49%,
1 – 0%-19% (sh tegemata töö)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub I kursuse kahe kontrolltööde ja ühe hindelise töö põhjal. Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud. Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik kursusehinne 3.
Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.

Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:


1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.
2) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika I. Avita.
3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.