Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel VI

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel VI
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 12KU, 12LO, 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud viis inglise üldkeele kursust (I-V)

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Fookuses on tulevikuajad ning modaalverbid ja pikemate tekstide lugemise läbi B2 taseme sõnavara suurendamine.

Õpilane suudab etteantud kriteeriumite järgi koostada ja ette kanda inglisekeelse esitluse

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab eelpool nimetatud osaoskusi – suuremal määral lugemist ja kõnelemist ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut. Inglise üldkeel VI on viimane kuuest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine B2 tasemele.

Lugemistekstide teemad: konspiratsiooniteooriad; inspireerivad eakaaslased; edukad firmad, Peeter Paani generatsioon; pereelu ja traditsioonid ning erinevad elustiilid

Õpilane oskab kirjutada seotud teksti.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kaks kokkuvõtvat testi, mida hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kolmas hinne saadakse esitluse eest. Esitluse tegemine on kohustuslik ning kursuse läbimise üks kolmest osast. Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kuna antud kursus on viimane inglise üldkeele kursus, siis ei tohi see olla mitterahuldav. Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste keskmise hinde tulemusena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Class Audio CD

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime