Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (RE kursus)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus: Inglise keel (RE kursus)
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud kuus inglise üldkeele kursust ning eesmärk sooritada edukalt inglise keele riigieksamit

Maht:

18 auditoorset tundi + kirjalikud eksamiülesanded (esseed, raportid, kirjad jm)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2 ja C1 tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist. Tutvustada õpilastele inglise keele riigieksami formaati ning harjutada selle raames erinevaid osaoskusi.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Oskab moodustada kõigi tingimuslause tüüpidega lauseid (0, 1, 2, 3, + 2 segatüüpi) Õpilane on õppinud kirjutama esseed (essay), kirja (letter), raportit (report) ning ettepanekut (proposal). Õpilane teab riigieksmiformaati ning oskab koostada ja esitada monoloogi ning võrrelda pilte.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise keele riigieksamiks valmistumise kursus on seitsmes inglise keele kursus  mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine edasijõudnud tasemel. Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist (peamiselt pikemad kirjutamisülesanded)  Erilist tähelepanu pööratakse sellel kursusel riigieksamiks valmistumisele – lahendatakse erinevaid grammatika ning keelestruktuuride ülesandeid, harjutatakse kirjutamisülesandeid (essee, kiri, jt) ning mängitakse läbi suulise eksami toimumine.

Hindamine:

Hindamine toimub mitteeristavalt. Kui õpilane on kursuselt puudunud kuus või rohkem korda ja/või jätnud esitamata mõne kirjutamisülesande ja/või ei ole osalenud suulise eksami läbimängimisel, siis on tema hinne MA (mittearvestatud)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Vt eelmist punkti

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel vastutava õpetajaga on võimalus esitada kirjatöid ka tähtaegadest hiljem, kuid mitte peale eksami toimumist.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Class Audio CD

 

John and Liz Soars "New Headway Advanced" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced" Class Audio CD

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/ – riigieksamiks vajalikud harjutusmaterjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime