Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Uurimistöö alused

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1, 2
Aine: Uurimistöö alused
Nimetus: Uurimistöö alused
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Kursusega „Õpilastöö alused“ taotletakse, et õpilane:
1. oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande
elluviimise eest;
2. oskab planeerida ja korraldada uurimust või praktilist tööd ning õpilastöö koostamist;
3. arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
4. kasutab oskuslikult oma õpilastöö jaoks erinevaid asjakohaseid teabeallikaid ning hindab
kriitiliselt neis sisalduvat infot;
5. saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;
6. oskab arvutil vormistada teaduslikkuse nõudeid järgivat õpilastööd;
7. esitab, hindab ja põhjendab õpilastöö tulemusi.

Õpitulemused:

1. tunneb uurimistöö või praktilise töö koostamise metoodikat ning teeb õpilastöö iseseisvalt;
2. õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
3. orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
seda kriitiliselt;
4. uurimistöö koostamise puhul tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete
kogumise meetodeid, töötleb andmeid sobivate meetoditega, analüüsib uurimistulemusi
sobivate meetoditega;
5. praktilise töö koostamise puhul oskab kavandada oma praktilist tegevust, teeb koostööd
erinevate osapooltega ning lahendab konstruktiivselt tekkivaid probleeme, oskab
kriitiliselt analüüsida praktilise töö kvaliteeti ja oma panust sellesse;

6. õpilasfirma tegija teab registreerumise ja tegevusaasta protseduuri ning tutvub firma tööga seotud temaatikaga nt raamatupidamine
7. vormistab õpilastöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
järgi;
8. esitab ja kaitseb oma õpilastöö tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Õpilastöö koostamise protsess Tartu Tamme Gümnaasiumis, õpilastöö liigid ja hindamise alused. (õp M. Mõts)

2. Uurimis- ja praktilise töö olemus. Uurimis- ja praktilise töö etapid ja struktuur. Uurimistöö eesmärk, uurimisprobleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteeside sõnastamine. Praktilise töö eesmärkide sõnastamine. Uurimistöös kasutatavad meetodid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid. Uurimisinstrumendi koostamine ja valimi moodustamine. Praktilise töö tööprotsessi kirjelduse komponendid, praktilise töö teoreetilise osa koostamine. õpilastöö vormistamine (õp. M. Mõts ja R. Znamenski)

3. Andmebaaside praktikum ja teabeallikate rakendamine; andmeanalüüs  (õp A. Valvas)

4. Töö teooriapeatükkidega (õp. M. Mõts ja R. Znamenski)

5. Õpilastöö projekti koostamine, analüüs ja projektide arutelu (õp. M. Mõts).

6. Õpilastöö teooreetilise osa koostamine. Õpilastöö stiil ja keel (õp. R. Znamenski)

7. Õpilastöö ja sellele esitatavad eetilised nõuded. Plagiaat. Võõrkeelne kokkuvõte. (õp. M. Mõts)

8. Õpilastöö kaitsekõne koostamine, kaitsmise protseduur (õp.M. Mõts).

Lisateave:

Praktikume järele teha ei ole võimalik ning nendes selgitatud materjal tuleb õpilasel endal omandada.

Juhendajatele esitatavad kodused tööd tuleb üles laadida vastavasse TERA kausta ning enam kui 5-päevase hilinemise korral on hindeks MA

 

Hindamine:

Kursuse hindelisteks õppeülesanneteks on iseseisvad tööd, tunnitööd, praktikumid. Hindeliste õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on välja toodud Stuudiumis ja kursust toetavas Tera kursuses “Õpilastöö alused”. 
Hindeliste õppetegevuste sooritamise/mittesooritamise kohta peetakse arvestust Stuudiumis.

Kursuse lahutamatu osa on PROJEKTIDE KAITSMINE. Ilma seal osalemata ei ole võimalik kursust positiivse hindega läbida.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust hinnatakse mitteeristavalt, kusjuures kõik hindelised tööd peavad olema sooritatud 50%liselt. Lisaks vt eelmist punkti Projektide kaitsmise kohta

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“
välja panemist Stuudiumis. Terasse esitatud tööde järelvastamiseks tuleb õpilasel oma töö esitada Teras asuvale kursusele vastavasse kausta. Osad hindelised õppeülesanded sooritatakse ainetunnis. Tunnist puudumise korral saab neid ülesandeid järele teha vaid kokkuleppel vastutava õpetajaga.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimiseks vajalikud materjalid ning viited toetavatele lisamaterjalidele on koondatud Tera õpikeskkonda „Õpilastöö aluste” kursusele.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime