Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Meditsiini ja tervishoiu alused 4.-6. kursus (sh praktika)

Õppeaasta: 2022/2023
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 2
Aine: Sissejuhatus enamlevinud haigustesse
Nimetus: Meditsiini ja tervishoiu alused 4.-6. kursus (sh praktika)
Õpetaja: Urmas Tokko
Klass: 11ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Meditsiini õppesuund

Maht:

2 kursust + 1 praktikakursus

Eesmärgid:
 • 10.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused  I ja II kursus (Arstiteaduse alused)
 • III meditsiinikursusena toimub koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) jt asutustega 10. klassi lõpus nädalane Meditsiini ja tervishoiu õppepraktika (üks kursus). Praktika on arvestuslikult (A/MA) hinnatav. Osa praktika tegevustest võivad toimuda õppeaasta jooksul.
 • 11.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused III ja IV kursus (Sissejuhatus enamlevinud haigustesse)
 • VI kursusena toimub 11. klassi lõpus Meditsiini õppepraktika (töövarjupäev kliinikumi osakondades, seminarid/külastused/praktilised tegevused mitmesuguste ainevaldkonnaga seotud asutustes/kooli partnerite juures). Praktika on samuti arvestuslikult (A/MA) hinnatav.

Meditsiini ja tervishoiu aluste õpetusega taotletakse, et õpilane:

 1. teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
 2. väärtustab enese ja teiste tervist;
 3. saab ülevaate prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 4. saab ülevaate inimorganismi osade ehitusest, talitlusest, häiretest ja haigustest, mõistab nendevahelisi seoseid;
 5. mõistab inimkeha talitluslike häirete ja haiguste peamisi põhjusi ja tagajärgi ning seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 6. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis ja tervishoius kasutatavatest vahenditest ja meetoditest, arstide, õdede jt tervishoiutöötajate töö teoreetilistest alustest;
 7. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 8. saab ülevaate arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest ja igapäevatööst;
 9. tutvub meditsiini ja tervishoiu valdkonna ametite/elukutsetega, õppides tundma vastavaid haridus- ja koolitusvõimalusi;
 10. harjutab kõrgkoolide õppejõudude loengute ja praktikumide sisu mõistmist meditsiinist ja tervishoiust; omab võimalust saada spetsialistidelt vastuseid meditsiini ja tervishoiu küsimustes;
 11. harjutab meditsiini ja tervishoiu valdkondades vaatlus- ja praktilisi oskusi;
 12. kasutab teabeallikaid meditsiini ja tervishoiualase teabe leidmiseks ja analüüsiks
 13. arendab oma digipädevusi (lähtudes HITSA digipädevuste mudelist õppurile, https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_mudel_2016veebiuus.pdf);
 14. on loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks ja koostööks, kujundab valmisolekut iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks.

Õppeaine maht kummaski klassis (10.ME ja 11.ME) on 2+1 kursust (kokku 4+2 kursust). Õppe viivad reeglina läbi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, TÜ kliinikumi ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) õppejõud. Loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad reeglina TÜ Biomeedikumis, TÜ Kliinikumis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Meditsiini ja tervishoiu aluste baaskursusteks on Tamme gümnaasiumis toimuvad riikliku õppekava kursused ja Inimese füsioloogia suunakursus.

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. tunneb Õppesisus toodud teemadega seonduvaid mõisteid ja protsesse, oskab mõisteid rakendada ja protsesse analüüsida;
 2. väärtustab enese ja teiste inimeste tervist, oskab vältida peamisi riskitegureid tervisele;
 3. on võimeline mõistma õppejõudude teemakohaste loengute ja praktikumide sisu, tegema vastavate teemade piires järeldusi ja kokkuvõtteid;
 4. omab ülevaadet prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 5. omab ülevaadet kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. omab ülevaadet inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistab osadevahelisi seoseid;
 7. omab ülevaadet inimorganismi talitluslikest häiretest ja haigustest ning mõistab nende peamisi põhjusi ja tagajärgi, seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 8. omab ülevaadet arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest, igapäevatööst ja töö teoreetilistest alustest;
 9. on võimeline omandatud teadmisi ja oskusi kasutama eri mõtlemistasanditel (vastavalt Bloomi taksonoomiale: teadmine, mõistmine, rakendamine, analüüs ja süntees, põhjendatud hinnangu andmine);
 10. oskab seostada õpitud bioloogia ja keemia ning selle alaharude teadmised ja oskused meditsiini ja tervishoiu teemadega;
 11. omab ettekujutust meditsiini ja tervishoiu teemade käsitlusest internetis; suhtub kogutavasse teabesse kriitiliselt ja on analüüsivõimeline teemakohase teabe töötlemisel;
 12. omab ettekujutust loodusteaduste (sh bioloogia) ja meditsiini tihedatest seostest ning vastavatest elukutsetest;
 13. on saanud kogemuse vaatlus- ja praktiliste oskuste kasutamisel meditsiini ja tervishoiu valdkondades;
 14. oskab anda esmaabi ning vastavaid võtteid põhjendada;
 • Kursused toimuvad vastavalt kokkulepetele TÜ, THKK jt asutustega, eraldi plaani alusel, mille õpetaja õpilastele Stuudiumi kaudu teatab.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursused toimuvad vastavalt kokkulepetele TÜ, THKK jt asutustega, eraldi plaani alusel, mille õpetaja õpilastele Stuudiumi kaudu teatab.

* Õppesisu teemad võivad veidi varieeruda, sõltuvalt kõrgkoolide võimalustest ja kooliga koostööst tulenevatest vajadustest:

Meditsiin ja tervishoid 4.-5. kursus, üldteemal Sissejuhatus enamlevinud haigustesse, kliinilised erialad.

 • Sissejuhatus: arsti roll ja eetika
 • Esmaabi I-IV (4 õppepäeva)
 • Anatoomiline laud (THKK)
 • Ortopeedia ja traumatoloogia
 • Silmahaigused
 • Sünnitusabi ja günekoloogia
 • Stomatoloogia
 • Sisehaigused
 • Kardioloogia
 • Kirurgia
 • Anestesioloogia/ erakorraline meditsiin
 • Kõrva-nina-kurguhaigused
 • Neuroloogia
 • Lastehaigused
 • Pulmoloogia
 • Farmakoloogia, ravimiohutus
 • Peremeditsiin
 • Psühhiaatria

Iseseisev töö: e-portfoolio koostamine õppepäevadest, selle kaitsmine.

6. kursusena toimub 11. klassi lõpus Meditsiini õppepraktika: t öövarjutamine kliinikumis (1 päev), apteekides ja perearstide juures (1 päev), praktiline õppepäev THKK-s jms. Praktika on samuti arvestuslikult (A/MA) hinnatav.

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud ehk A/MA).

Meditsiinipraktika hinnatakse eraldi õpilase koostatava praktikapäeviku (sissekannete hulga ja kvaliteedi, analüüsi ja teadmiste-arusaamiste) ja praktikale järgnevas ühisarutelus osalemise alusel, hindamine on samuti arvestuslik.

Õpilastel on tarvis teha õppepäeva jooksul endale märkmeid, et seejärel koostada blogi/kodulehe sisskanne.

Blogi tuleb teha avalikuks ning selle aadress lisada õpetaja osutatud kohta Drives: 11.ME klass: https://docs.google.com/document/d/1CP5T63BVQiNSIVAXlTpl83aS6bRrepuNA6lKpqTLJoI/edit?usp=sharing

Blogide kaitsmine komisjoni ees või muu kursusi kokkuvõttev tegevus toimub kursuste lõpus (10.kl maikuus, 11.kl veebruaris-märtsis).

Nõuded 10.ME ja 11.ME klassi õpilaste õppepäevade blogile/kodulehele

Võimalikke IKT vahendeid: https://koolielu.ee/tools/index

(Nt veebileht/ajaveeb/flaierid: https://koolielu.ee/tools/?tag=kodulehek%C3%BClg ; e-raamat: https://koolielu.ee/tools/?tag=e-raamat)

Blogi/koduleht tuleb teha 2 – 3 liikmelistes rühmades. Plagiaat sissekannetes on keelatud – eesmärk on ju õppe mõtestamine iseenda jaoks.

 • Iga õppepäeva juures on selle sissekande peamise vastutaja/tegija nimi, kuid omavaheline koostöö sissekande loomiseks on väga oodatud.       
 • Kaks korda aastas16. detsembriks 2022 ja kursuste lõpuks (10. klass 19. maiks 2023 ja 11. klass 23. veebruariks 2023) – tuleb lisada eraldi sissekanne iga rühmaliikme individuaalse analüüsina:
 1. Mida sain õppepäevadel osalemisel enda kohta teada?
 2. Kuidas õpe mind arendas?
 3. Mis mind õppepäevade läbimisel kõige rohkem nö kõnetas?

1) Õppepäeva tekstiline iseloomustus peaks olema umbes pool kuni üks lehekülge pikk.

Sissekannetes tuleb austada patsientide jt isikute privaatsust – nt on keelatud patsiente pildistada, nende nimesid ja haiguslugu seostada (tuleb kirjeldada anonüümselt ja kuupäevadeta – nt: „räägiti kellestki…, kunagi toimunud juhtumist, kus…“).

2) Blogis tuleb iga osaletud õppepäeva kohta kirjutada:

a.       Teema, toimumisaeg- ja koht, õppejõud

b.      Mida õpetati, mida nägite – st kirjeldus meditsiini ja tervishoiualasest sisust.

c.       Kui võimalik (kui tutvustatakse), iseloomustage üht teile uut aparaati või meetodit teaduses, uurimistöös, rakendamises praktikasse jne.

e.      Kirjutage välja 2-3 teile seni tundmatut loodusteaduslikku vm mõistet koos selgitusega. Seletuse saate ka pärast õppepäeva interneti vm abil lisada.

f.  Kuidas on õppepäevaga seotud teie varasemad teadmised, koolis jm õpitu? Tooge näited. Seosed nt erinevates õppeainetes õpituga/õpitavaga. (Nt keemias õpiti pH-d, seda tarkust on meditsiinis tarvis…(kus/miks). Loodusteadustega nagunii, kuid ka humanitaar- ja sotsiaalainetega.

3) Lisada iga õppepäeva kohta vähemalt üks illustratsioon. Pilt teha ise, kasutada teise õpilase tehtud pilti (siis viidata!) või internetist leitud sisuga sobivat illustratsiooni (viidata ja kasutada autoriõigustega kooskõlas!).

Blogi/kodulehe hindamiskriteeriumid (õpetaja hinnang, kas lugeda sissekanne arvestatuks):

1) Õppepäeva sisu edastamine: sisukus, selgus, teema ammendavus (sh ülaltoodud, p.5 a – f) nõuete täidetus). Igaühe eneseanalüüs (blogis) ja blogi kaitsmine.

2) Keeleline korrektsus

3) Illustratsioonide olemasolu, kohasus ja autoriõigustega arvestamine (viitamine, illustratsioonide litsentsitingimused jms. Vt nt: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/ ja http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/ )

4) Vormistamine (sh aeg, koht, nimed), tehniline korrektsus ja IKT vahendiga loodu kasutajasõbralikkus.

p.2.-4. abiks vaata digitaalse materjali loomise nõuandeid/reegleid:  http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks peab:

 1. osalema ja blogis kajastama vähemalt 80% õppepäevadest (Siin tähendab õppepäev 2 x 45 min või 2 x 70 min õpet koolivälistelt lektoritelt). Olenevalt kokkulepetest kooli partneritega on aastas ca 16-20 õppepäeva – seega kohalkäimist eeldatakse vähemalt 13-16 korral.

Tähelepanu:

  1. „Põetus ja sidumine“ (10.kl) ning „Esmaabi“ (11.kl) õppe maht on 4 tavalist (2×70 min) õppepäeva, seega tuleb seal kindlasti osaleda või äärmisel vajadusel teha neil teemadel kokkuvõttev teoreetiline töö (kokkuleppel õp. U. Tokkoga).
  2. Neid teemasid („Esmaabi“ 11.kl) pole tarvis blogis kajastada, kuna õppejõud teevad eraldi arvestuse.
 1. edukalt osalema blogide kaitsmisel (või sellega analoogsetes kokkuvõtvates tegevustes);
 • Vahekokkuvõtte tähtajast (vt ülal) hilinemise korral antakse õpilasele lisatöö (blogisissekanne täiendaval teemal)
 • Blogi sissekannete plagiaadi korral tulemust ei arvestata ning olukord lahendatakse vastavalt kooli üldistele reeglitele.

Kooliastmehinded kujunevad järgmiselt:

 1. Nädalati toimuvate õppepäevadega seotud kursuste (I.-II. ja IV.-V) mitteeristavate (A/MA) hinnete alusel.
 2. Meditsiinipraktikad (III kursus/10.kl ning VI kursus 11.kl) hinnatakse eraldi ja samuti mitteeristavalt (A/MA), kooliastmehinne pannakse välja nende alusel. Kumbki praktika kursus ei tohi olla mittearvestatud.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õppepäevadel osalemist ei ole võimalik korrata. Põhjendatud erandjuhtudel tuleb antud teemal teha blogisissekanne õpetaja antud teemal või paluda ise õppejõult teist võimalust vastamiseks: „Esmaabi“ (11.kl) puhul.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid: Õppejõudude antavad materjalid ning õpilase enda poolt õppepäeval kohapeal tehtavad märkmed/konspekt.

Iseseisev töö: Märkmete/konspekti tegemine õppepäeva jooksul. Blogi/kodulehe sissekannete loomine ja eneseanalüüs õppepäevadel osalemisest.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime