Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Keskkond ja tervis

Õppeaasta:2022/2023
Valdkond:Loodusained
Periood:1
Aine:Keskkond ja tervis
Nimetus:Keskkond ja tervis
Õpetaja:Kaupo Järviste
Klass:
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

19 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Mõtestada lahti elus- ja eluta looduskeskkonna mõju inimese tervisele ja anda orienteerumisoskused nendes keskkondades, et kaitsta oma ja teiste tervist.

Õpitulemused:

Õpilane oskab jälgida tootega kaasasolevat infot, tunneb vastavat terminoloogiat ja suudab teha õigeid valikuid selle kasutamisel (plastnõudel, toidupakenditel jms). Tunneb olulisemaid olmemürke, õhu ja vee saasteaineid ning oskab neid vältida.
Tunneb tervisliku toitumise aluseid ja määratleb õigesti mahetoitu. Õpilane teab olulisi termineid nagu transrasvad, antioksüdandid, funktsionaalsed toidud, E-ained ning on teadlik nende seotust tervisega.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletakse meie elukeskkonna struktuuri ja võimalikke ohuallikaid tervisele selle osades.
Õppekava esimene pool käsitleb õhu ja vee olukorda meil ja mujal ning magnetväja ning kiirguse toimet elusloodusesse. Teine pool käsitleb tervislikku toitumist ja orienteerumist toidule lisatavate keemiliste ühenditega. Lõpuks vaadeldaks inimest looduse ühtse osana, ka kliimamuutuse valguses. Rohepöörde võimalikkuest Maal.

Hindamine:

Kursusehinne on ka kooliastme hinne ja see on arvestuslik. Arvestuslik hinne kujuneb kokkuvõtva testi tulemusena. Õpilane peab osalema 10 tunnis ja sooritama kontrolltesti ning koostama ettekande etteantud teemal. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne on ka kooliastme hinne ja see on arvestuslik. Arvestuslik hinne kujuneb kokkuvõtva testi tulemusena. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse koolis ettenähtud korras. Toimub arvestuste nädalal üldise järelevastamise ajal. Kokkuvõtvat testi saab uuesti teha vaid üks kord.

Õppematerjalid:

Õpetaja auditoorsed esitlused, millistest on põhimaterjal esitatud ka Stuudiumi TERAs. Õpik puudub.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.