Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis
Nimetus: Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis
Õpetaja: Liina Raudvassar
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 12KU,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi

Eesmärgid:
 • Omandada ülevaade Eesti religioosse maastiku mitmekesisusest;
 • Saada teada, et lisaks suurtele usunditele eksisteerib rida väiksemaid usulisi rühmitusi;
 • Osata defineerida, mida nimetatakse uususundiks ja vaimseks ühenduseks;
 • Osata selgitada, miks tekivad uued usundid ja vaimsed ühendused;
 • Osata nimetada Eestis ja maailmas tegutsevaid uususundeid ja vaimseid ühendusi
Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane teab:

 • uususundi ja vaimse ühenduse laia tähendusvälja;
 • et usundi muutumine ja uuenemine on alati toimunud;
 • et uususundid ei teki tühjale kohale;
 • kuidas defineerida mõisteid uususund, vaimne ühendus, sekt, kultus;
 • Eestis levinumaid uususundeid ja vaimseid ühendusi.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus tutvustab mõistete uususund ja vaimne ühendus sisu ja rakendust. Antakse põhjendus, miks uued usulised ühendused ei teki tühjale kohale. Läbi näidete rõhutatakse, et iga usund oli kord uus. Uurime, miks uususundid tihti pälvivad ühiskonnas hukkamõistmist ja miks ühel ajal tekib ja teisel ajal ei teki juurde uusi usulisi rühmitusi. Lähemalt tutvutakse järgmiste uususunditega: jehoova tunnistajad, mormoonid, karismaatilise osaduskirikuga, maavalla kojaga, Bahaiga, Hare Krishnaga, vabastava hingamisega, Reikiga j.t.

Hindamine:

Kursus on hindeline. Positiivse hinde saamiseks on vajalik sooritada 4 tööd:

 1. Essee, vähemalt 400 sõna pikk. Teema valik:
 • Mis põhjustab uue usund tekkimise?
 • Mis teeb ühest vaimsest liikumisest uususundi?
 • Minu sõnum uusundi liikmena
 • Uususundite rollist Eesti usulisel maastikul

2. rühmatöö/paaristöö – ühe uususundi või vaimse ühenduse tutvustus. Iseseisvalt materjal läbi töötada, ettekandeks vormistada ja klassis ette kanda.

3. oponeerimine rühmatööna/paaristööna – hinnnangu kujundamine ühele rühma/paaristööle. Etteantud hindemismaatriksi järgi klassi ees ette kantud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpuhinde jaoks on vaja vähemalt kolme hindelist sooritust.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub vastavalt kokkuleppele õpetajaga. Võlgade likvideerimiseks on aega kuni kursuse lõpuni.

Õppematerjalid:

Jagatavad materjalid Teras

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.