Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Geomeetria (ruumilised kehad).

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Geomeetria (ruumilised kehad).
Õpetaja:Helgi Suurmets
Klass:12KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min).

Eesmärgid:

Süvendada mõtlemise ja analüüsi oskust ning võimekust näha matemaatiliste seoste ja matemaatilise teooria rakendamist reaalses elus esinevate probleemide lahendamisel.

Õpitulemused:

Õpilane:
1) kirjeldab hulktahukate liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;
2) kujutab joonisel prismat, püramiidi ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
3) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
4) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad.
Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, sirgete ja tasandite ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni pindala.
Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor. Vektori koordinaadid ruumis, vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, vektori avaldamine kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe vektori vaheline nurk.

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal; kõik tööd peavad olema tehtud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kontrolltööde/tööde põhjal. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui kursuse hinne on nõrk või puudulik, tuleb sooritada arvestustöö arvestuste nädalal või leppida individuaalselt aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Kui õpilane soovib hinnet tõsta, siis tuleb teha kogu kursuse materjalile arvestustöö.

Õppematerjalid:

Lepmannid Matemaatika XII klassile. Riigieksamite ülesannete kogud. Innove materjalid kodulehel. e-koolikott.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.