Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Matemaatiline mudel

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Matemaatiline mudel
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

kursus on kohustuslik

Maht:

18 tundi auditoorset tööd, 2 tundi hindelised tööd ja 1 tund konsultatsiooni.

Eesmärgid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) mõistab matemaatilise modelleerimise üldist olemust;
2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;
3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleid ning meetodeid;
4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;
5) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks;
7) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. mõistab reaalsust peegeldava matemaatilise mudeli üldist sisu ja selle mudeli koostamisi põhilisi etappe: probleemi analüüsimine, andmete kogumine ja nende süstematiseerimine, küsimuse või hüpoteesi püstitamine ning probleemi lahendamine;
2. lahendab erineva sisuga tekstülesandeid; oskab valida erinevate lahendusmeetodite hulgast optimaalsemaid;
3. Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme standardsete ülesannete lahendamiseks ning seeläbi saavutab probleemilahenduse kiiruse tõusu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite (kui ülesannete matemaatiliste mudelite koostamine) abil. Mudelites ette tulevate alamülesannete – võrrandid, süsteemid, võrratused -lahendamise meisterlikkuse suurendamine.
Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias, nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu arvutused tehnoloogias jne). Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele (tasku- ja personaalarvutid).

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Mõlemad hindelised tööd on võrdse kaaluga. Kui hinnete keskmine on kahe hinde vahel, siis hinnatakse kogu kursust parema hindega. Kui hindeline töö oli hinnatud hinnetega 1 või 2, siis õpilane peab sooritama järeltöö. Sooritamata järeltöö hinnatakse hindega 1, mida arvestatakse koondhinde moodustumisel.
Õpetajal on õigus hindepiire alandada ning kaalutlemiseks tutvuda ka õpilase vihikuga.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida kogu kursuse kestuse jooksul järelevastamiste tundides või õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal 

Õppematerjalid:

Kohustuslik: Lepmann, L jt. Matemaatika XII klassile, Koolibri 2012.
Soovituslik:
Kiisel, H jt. 101 ülesannet gümnaasiumi lõpetajale (veebikogu).
www.innove.ee – riigieksamite materjalid.
www.taskutark.ee – matemaatika kordamine ja testid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.