Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Psühholoogia

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 3
Aine: Psühholoogia
Nimetus: Psühholoogia
Õpetaja: Merit Luik
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18×70 minutilist tundi

Eesmärgid:

Psühholoogia kursusega taotletakse, et:
1. õpilasel tekiks huvi psühholoogia kui sotsiaalteaduse suhtes ning et õpilane saaks esmase ülevaate põhilistest psühholoogia uurimisvaldkondadest ja nende omavahelistest seostest;
2. õpilane saab ülevaate põhilistest psühholoogilistest seaduspärasustest ja mehhanismidest;
3. kursusel omandatu aitaks mõista ja analüüsida oma käitumist ning selle tagamaid ja rakendada psühholoogiateadmisi eluliste probleemide lahendamisel.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste käitumises;
2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist tavateadmisest psühholoogias;
3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste arendamisel;
5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Sissejuhatus. Psühholoogia kui teadus. Psühholoogia uurimismeetodid. Eetika.
2. Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitlus.
3. Ümbritseva maailma tunnetamine. Taju, taju omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju. Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu.
4. Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline, protseduuriline mälu. Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. Mäluprotsesside arvestamine õppetöö tõhustamisel.
5. Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. Keel ja mõtlemine. Konvergentne ja divergentne mõtlemine. Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine.
6. Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine. Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Motivatsiooniteooriad
7. Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja erivõimekused. Normi ja hälbivuse suhtelisus.
8. Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid.
9. Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused.

Hindamine:

Õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis.
1. 2 kontrolltööd
2. Kodused tööd vastavalt teemadele (kuni 2)
3. Hindelised tunni- või rühmatööd: kuni 3 õppetegevust

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on eristav. Lõpptulemus kujuneb hinnete aritmeetilise keskmise teel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“ välja panemist Stuudiumis. Kontrolltööde järelvastamine toimub järelvastamise tunni ajal ja distantsõppe perioodil kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Kursuse läbimist toetavad õpikud “Psühholoogia gümnaasiumile” (Allik jt, 2002) ja „Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik“ (Uljas, Rumberg, 2002) ning täiendavad materjalid, mis on koondatud Stuudiumi.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.