Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Laia matemaatika lisakursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 3
Aine: Matemaatika lisakursus
Nimetus: Laia matemaatika lisakursus
Õpetaja: Svetlana Goidina
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Toetada õpilast laia matemaatika riigieksamiks ettevalmistumisel.

Õpitulemused:

Õpilane:

1) lihtsustab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi;

2) lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi- ja võrratusesüsteeme;

3) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid geomeetriaülesandeid lahendades;

4) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi;

5) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides erinevate eluvaldkondade nähtusi;

6) uurib funktsioone tuletise abil;

7) tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite pindalasid ja ruumalasid (ka integraali abil);

8) lahendab laia matemaatika õppekava mahus erinevaid tekstülesandeid, valib lahendamiseks sobiva mudeli;

9) oskab vormistada riigieksami ülesannete lahenduskäike.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Arvuhulgad. Irratsionaal- ja ratsionaalavaldised. Võrrand, võrratus, võrrandi- ja võrratusüsteem. Trigonomeetria. Vektor. Joone võrrandid. Tõenäosus ja statistika. Funktsioonid. Tuletis ja funktsiooni uurimine. Tasandi- ja ruumigeomeetria. Integraal. Tekstülesanded.

Hindamine:

Tegu on arvestusliku kursusega.
Kursuse jooksul kasutatakse peamiselt kujundavat hindamist, tagasisidet antakse suuliselt ja kirjalikult. Õpilane võib auditoorsetest tundidest puududa maksimaalselt kaks korda. Kui õpilane puudub lubatust rohkem, siis tuleb sooritada lisatöö kokkulepitud tähtajaks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus on arvestatud, kui õpilane osaleb ja töötab aktiivselt kaasa auditoorsetes tundides ning puudumiste kompenseerimiseks on lisaülesanded sooritatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui õpilane puudub rohkem kui kaks ainetunni, tuleb sooritada lisatöö kokkulepitud tähtajaks. Iga hilinenud päev toob kaasa lisaülesande.
Kui õpilane tunnis kaasa ei tööta, märgitakse ta puudujaks ning puudumiste ületamisel tuleb teha lisatöö.
NB! Kui õpilane puudub mõjuval põhjusel ning on sellest etteteatanud, ei pea ta lisatööd tegema. Tagant järele põhjendatud puudumised arvesse ei lähe. 

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

1) https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

2) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;

3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015

Soovituslik:

1) https://www.geogebra.org/

2) https://vara.e-koolikott.ee/

3) Veelmaa, A., Valmistu matemaatika riigieksamiks 2022, Maurus 2021

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.