Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:1, 2, 3
Aine:Ajalugu
Nimetus:Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm
Õpetaja:Liia Vijand-Lind
Klass:11LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:Puuduvad
Maht:18 70-minutilist tundi
Eesmärgid:20. sajandi protsesse analüüsides saab õpilane aru põhjus-tagajärg seosest ning kuidas ühiskonda on mõjutanud ajaloo sündmused ja vastupidi.
Õpitulemused:1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;
2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist igapäevaelus;
3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
4) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul, sh rahvusvaheliste organisatsioonide roll;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism, genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG;
6) selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude toimepaneku;
7) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
8) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.
Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad.
Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, kosmoseajastu.
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, muusika.
Mitmekultuurilisuse kontseptsioon.
Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht.
Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO. Uue maailmakorra loomise katsed.
Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. Natsismikuriteod. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused.
Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed.
Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. ISESEISEV TÖÖ – rühmatööde lõpetamine ja tunnimaterjalide kordamine
Hindamine:1) 20. saj protsesside – rühmatöö (3-4 in rühmas) 20. saj protsesside töö kõige olulisem.
2) 2 TKd 20. saj protsesside valikust, nt majandus, inimsusevastased kurteod, rahvusvahelised organisatsioonid jms. ARVESTADES DISTANTSÕPET, SIIS JÄÄVAD TK-d ÄRA. (õpilastega kokkulepe)
3) rühmatööd rahv vah org ja inimsusevastased kuriteod

Hindamissüsteemi muudatused on tingitud koroonakriisist ja kontakttundide ärajäämisest. Klassis arutati läbi, kuidas hindamine muutus.
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):20. saj protsessid on 50% kursuse hindest, ülejäänud rühmatööd ja jooksvad hinded moodustavad ülejäänud 50%. Kui hinne jääb kahe hinde vahele arvestatakse 20. saj protsesside hinnet.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui neljast tunnist on õpetajal õigus kursusehinde panekul hinnet alandada või nõuda täiendavat tööd.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui viiest tunnist tuleb sooritada suuline arvestus. Kursuse hinne pannakse välja enne arvestuste nädalat (juhul kui õpilane peab arvestuste nädalal arvestuse sooritama. Kursuse hinne on üks hinne ajaloo kooliastme hindest. Kooliastmehinne moodustub kurste aritmeetilisest keskmisest, kui see jääb kahe vahele, siis vaadatakse KT hindeid läbi stuudiumi.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:Õpetajaga kokkuleppel vahetundide ajal suuliselt, va arutlus. Mitterahuldavat kursuse hinnet on võimalik parandada suulise arvestusega.
Õppematerjalid:Lähiajaloo õpikud I, II, III.
Õpetaja ja õpilaste esitlused.
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.