Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Disainiprotsess ehk loovustehnikad leiutamisprotsessis ehk KUIDAS SAADA RIKKAKS?!

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Disainiprotsess
Nimetus: Disainiprotsess ehk loovustehnikad leiutamisprotsessis ehk KUIDAS SAADA RIKKAKS?!
Õpetaja: Tanel Liira
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Maksimaalne osalejate arv on 18

Maht:

Valikkursuse maht on kokku 35 ak/h, 9 kohtumist. Valikkursus toimub õpilastega kokkuleppel 2-3 korda kuus, teisipäeviti kell 16:00-20:00 (esimene kohtumine 22. märtsil 2022. a.).

Eesmärgid:
Kursuse eesmärk on õpetada disainiprotsessi kui ühte võimalikku meetodit, millega saavutada eesmärke mistahes valdkonnas:
1) Tutvustada disaini kui loovat probleemide lahendamise võimalust;
2) Arendada õpilaste arusaamist ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil;
3) Arendada õpilastes ettevõtlikkust ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut;
4) Arendada probleemide uurimise ning lahendamise oskust;
5) Anda informatsiooni disaini valdkonnaga seotud elukutsete ja edasiõppimisvõimaluste kohta.
Õpitulemused:
Valikkursuse läbinud õpilane:
* on tutvunud disaini rolliga ühiskonnas, tehnoloogia arengus ja majanduses;
* omab ülevaadet disaini tekkepõhjustest ja arengust ning kaasaja disainiprobleemistikust;
* on läbinud disainiprotsessi ja omab kogemust selle rakendamisel probleemide lahendamiseks; * tunneb peamisi disaini tööriistu ja meetodeid ning omab rolli meeskonnatöös;
* on rakendanud konstruktiivset analüüsivõimet, verbaalset ja visuaalset kommunikatsiooni, empaatiavõimet, meeskonnatöö oskusi ning esitlusoskusi.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Disain on oskus luua lahendusi, tooteid ja teenuseid, mis on tulusamad, lihtsamad ja huvitavamad, inimsõbralikumad, ilusamad, loodustsäästvamad ja turvalisemad. Disain teeb elu paremaks.
Valikkursuse raames saavad õpilased ülevaate levinumatest disaini meetoditest ja tööriistadest. Õppimise keskmes on disainiprotsessi etapid ning nende protsessisisene loogika.
Meeskonnatööna teostavad õpilased projekti, mis hõlmab kõiki disainiprotsessi etappe mille kaudu saavad õpilased disaini metoodikate rakendamise ja loova disainiprotsessi läbimise praktilise kogemuse.

Hindamine:

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riiklikkust õppekavas sätestatust. Hindamise põhiline ülesanne on vahetu ja asjakohase tagasisde kaudu toetada õpilase arengut, sealjuures on tähtis õpilase enda roll hindamises.
Kursuse läbimist hinnatakse kokkuvõtvalt arvestatud / mittearvestatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hinnatakse grupitöö tulemusi ja esitlust. Arvestuse saamiseks on kohustuslik osaleda tundides 75% ulatuses.
Kursus lõpeb praktilise tööga uudsest disainitud tootest, lahendusest või teenusest, mis on ühtlasi ka arvestuse saamise eelduseks.
Väljund: Leiutajate riiklik konkurss, NODI (NOored DIsainivad), õpilasfirma, uurimistöö/praktiline töö või TTG häkaton

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Lõputöö tuleb esitada enne õppeaasta lõppu, aga mitte hiljem kui 15. juunil.

Õppematerjalid:

Esitlusfailid, veebitugi.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.