Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Eesti keele eksamiks valmistumine

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:3
Aine:Eesti keel
Nimetus:Eesti keele eksamiks valmistumine
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:12LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

valmistuda eesti keele riigieksamiks, teha läbi erinevaid õigekirja ja tekstiloomise harjutusi, arutleda nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevatel aktuaalsetel teemadel.

Õpitulemused:

gümnaasiumi eesti keele ainekavas seatud eesmärkidest pööratakse sel kursusel tähelepanu:
õpilane:
1) valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kirjas;
2) tunneb tekstiliikide erinevusi ja oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ning koostada;
3) arendab kriitilist mõtlemist;
4) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. Teadlik kirjutamine (küpsuskirjandiks valmistumine, kirjandi kirjutamine). Arutlev tekst: probleem, põhiidee. Teksti pealkirjastamine. Teksti ainestik, materjali kogumine (nt meediatekstide lugemine). Refereerimine ja tsiteerimine. Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). Oma teksti toimetamine. Tekst ja stiil. Lugemisülesannete lahendamine (eksamiülesanded). Õpilased otsivad materjali, et teha klassi ees ettekandeid (aktuaalsed teemad, probleemi sõnastamine + väited ja näited)

Hindamine:

kolm arvestuslikku hinnet: kirjand, lugemisülesanne, ettekanne.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

3 hinde põhjal kujuneb kursusehinne, aga iseseisvatel töödel on suurem kaal. Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi eesti keele kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi eesti keele kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

konsultatsioon, kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Innove ja EKI materjalid. Töölehed ja materjalid õpetaja käest.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.