Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus antiigist 19. sajandini

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:3
Aine:Kirjandus
Nimetus:Kirjandus antiigist 19. sajandini
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:10IT, 10LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

anda ülevaade kirjanduse ajaloost antiigist 19. sajandini, kursuse vältel tegelevad õpilased kirjandustekstide tõlgendamisega

Õpitulemused:

õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse arenguperioodidega;
3) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

eri rahvaste loomismüüdid. Kirja ja kirjanduse sünd. Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles jt). Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). Renessansikirjandus (William Shakespeare jt). Barokk-kirjandus. Klassitsistlik kirjandus. Valgustuskirjandus (Johann Wolfgang Goethe jt). Romantism (Prosper Mérimée jt). Realism ja naturalism. Realistlik draamakirjandus (Henrik Ibsen jt). Eesti kirjanduse lätetel. Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv). Valik arutlusteemasid: muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse: arhetüüpsed teemad ja motiivid, arhetüüpsed süžeed ja tegelased; tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid; jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ning konfliktid; rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri kestmise tagatis, rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur; looduse kujutamine kirjanduses; mõistuse ning tunnete tasakaal ja konflikt inimeses; igavesed väärtused ning idealistlikud unistused; humaansed ideaalid: vabadus ja armastus jne.
Käsitletavaid mõisteid: antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, sonett, sümbolism, utoopia, valgustus.
Terviklikult tuleb lugeda:

  1. Oscar Wilde "Dorian Gray portree
  2. "William Shakespeare „Hamlet“
  3. Prosper Merimee „Carmen“
  4. Henrik Ibsen „Nora ehk Nukumaja“

+ tekstikatkendid (müüdid), lühemad novellid

Hindamine:

4 kirjandusteose analüüsid + kirjand

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursus on arvestatud, kui vähemalt 3 tervikteost on vastatud positiivsetele hinnetele. Arvestuslike teoste keskmine hinne on kursusehinne, kuid kui hinnete seas on "1" või "2", siis kursuse max hinne on "3". Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi kirjanduse kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi kirjanduse kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

konsultatsioon, kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

A. Nahkur „Kirjandus antiigist renessansini“, A. Nahkur
„Kirjandus barokist romantismini“, töölehed ja muu materjal õpetaja käest + teosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.