Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel V

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel V
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:11KU, 11LO, 11ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeele kursused I – IV

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:
 1. Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva (B2) ja vilunud (C1) keelekasutaja tasemel
 2. Parandada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
 3. Lihvida kõnesoravust
 4. Tõsta kultuuridevahelist teadlikkust
 5. Tugevdada keeleõppija autonoomsust
 6. Soodustada digipädevuste ja keeleõppe sünteesi
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. on laiendanud teadmisi kolmes teemavaldkonnas: psühholoogia, kultuur ja ühiskond;
 2. valdavad edasijõudnud tasemel sõnavara rääkimaks juhusest ja loodusest, mõtlemisest ja õppimisest, vabaaja veetmisest ning soolisest võrdõiguslikkusest;
 3. oskavad kasutada modaaltegusõnu võimalikult täpse tähenduse edasiandmiseks, vältida kordusi, oletada ning infot lisada;
 4. teavad, kuidas kirjutada uurimis- või praktilise töö ingliskeelset kokkuvõtet;
 5. oskavad kirjeldada pilte ja arutleda neil näidatud situatsioonide üle.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel V on teine kolmest kursusest, mis arendab õpilaste tekstiloome oskusi edasijõudnud keelekasutaja tasemel. Kursus tõstab õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks silmapaistvate isiksuste, eri kultuuride, õnnelikuks olemise ning soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse kõnesoravusele ja korrektsele keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kirjutamisülesande, kontrolltöö ja kõnelemisülesande põhjal. Kirjutamis- ja kõnelemisülesandeid hinnatakse inglise keele riigieksami vastavate hindamisskaalade (2019) järgi ning kontrolltööd hinnatakse järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest (osakaal 10%) ning iseseisev töö, mille käigus õpilane töötleb, salvestab ja taastab tunnis läbitut.

Kirjutamis- ja kõnelemisülesande osakaal on kumbki 30%. Kontrolltöö osakaal on 30%. Kui hinne Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks kontakttundides kaasatöötamise kvaliteet.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega „2” või „1” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal.

 • Järelevastamisele ei kuulu hinne “nõrk”, mis on pandud järgmistel põhjustel: a) tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat; b) õpilane ei anna tööd ära, keeldub vastamast või spikerdab.
 • Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või hindamata kaks hindelist tööd.
Õppematerjalid:

Kohustuslikud

 1. Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced (õppetükid 4, 5, 7 ja 8)
 2. Õpik:  Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced (õpetaja poolt valitud tekstid õppetükkidest 4, 5, 7 ja 8
 3. Valitud materjalid kogumikust Destination C1/C2 (Macmillan)

Soovituslikud

 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
 2. Kvaliteetsed veebipõhised sõnaraamatud https://www.collinsdictionary.com/, https://www.freecollocation.com/  ja https://et.glosbe.com/en/et

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.