Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel II

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel II
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:
 1. Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel
 2. Arendada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
 3. Harjutada ekstensiivset kuulamist ja lugemist üldise ettekujutuse saamiseks või peamõtte tabamiseks ning intensiivset kuulamist ja lugemist spetsiifiliste detailide tabamiseks
 4. Tõsta kultuuridevahelist teadlikkust
 5. Parandada õpioskusi
 6. Soodustada digipädevuste ja keeleõppe sünteesi
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. on laiendanud sõnavara neljas teemavaldkonnas: ettevõtlus, ühiskond ja kogukond, keskkond ning ajalugu;
 2. saavad aru tekstidest, mis räägivad kuulsatest brändidest, erinevatest põlvkondadest, harrastuse rakendamisest kogukonna heaks ning viikingite ajaloost; oskavad vestelda üleskasvamise ja iseseisva elu alustamise, ettevõtlikkuse ja riskijulguse ning viikingite teemadel;
 3. tunnevad erinevaid hulgasõnu ja –fraase;
 4. mõistavad modaaltegusõnade tähendusi ja erinevaid kasutamisvõimalusi;
 5. oskavad moodustada põimlauseid siduvate osalausetega;
 6. oskavad rääkida harjumustest;
 7. teavad, kuidas uut sõnavara tõhusalt õppida;
 8. oskavad kasutada kvaliteetseid veebipõhiseid sõnastikke.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel II arendab õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi iseseisva keelekasutaja (B1/B2) tasemel. Kursuse käigus omandatud uus sõnavara võimaldab vabamalt rääkida hobitegevuse, spordi, seadusloome, meelelahutuse, harduse, õppimise ja tehnoloogia teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kahe sõnavara tunnikontrolli, kahe kontrolltöö ja ühe kirjutamisülesande eest.

Tunnikontrolle ja kontrolltöid hinnatakse järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”

Kirjutamisülesannet hinnatakse inglise keele riigieksami hindamisskaala (2019) järgi.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest (osakaal 10%) ning iseseisev töö, mille käigus õpilane töötleb, salvestab ja taastab tunnis läbitut.

Kirjutamisülesande ning mõlema kontrolltöö osakaal on 30%. Kummagi tunnikontrolli osakaal on 5%. Kui hinne Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks kontakttundides kaasatöötamise kvaliteet.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega „2” või „1” või „mittearvestatud“, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal.

 • Järelevastamisele ei kuulu hinne “nõrk”, mis on pandud järgmistel põhjustel: a) tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat; b) õpilane ei anna tööd ära, keeldub vastamast või spikerdab.
 • Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või hindamata kaks hindelist tööd.

 

Õppematerjalid:

Kohustuslikud

 1. Õpik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate (õppetükid 6,7, 8, 9 ja 10)
 2. Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate (õppetükid 6,7, 8, 9 ja 10)

Soovituslikud

 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
 2. Kvaliteetsed veebipõhised sõnaraamatud https://www.collinsdictionary.com/, https://www.freecollocation.com/  ja https://et.glosbe.com/en/et

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.