Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keele lisakursus (ABC)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keele ABC
Nimetus: Inglise keele lisakursus (ABC)
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

11. klassi õpilased

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit.

Eesmärgid:

Tasanduskursus eri tasemega õpilaste  saadud teadmiste ühtlustamiseks.
Õpioskuste arendamine, iseseisvate tööharjumuste kujundamine.
Inglise  keele osaoskuste (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine) arendamine.

Õpitulemused:

Saavutab  keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles edaspidiseks inglise keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks.

.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tenses review and practice, Reported speech, Indirect questions, Causatives (Have something done), Verbs patterns (gerund vs infinitive)

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal (Arvestatud/Mittearvestatud).

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus on läbitud tingimusel, et need  2 tööd on sooritatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Intermediate Student's Book, Solutions Intermediate Workbook, Class Audio CDs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.