Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keel 11 klass 5. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Vene keel (B1)
Nimetus:Vene keel 11 klass 5. kursus
Õpetaja:Inge Kurn
Klass:11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud vene keele 1-4 kursus

Maht:

Perioodis 20 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Saavutab B-keeles keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid venekeelseid tekste. Huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja kultuurist. Omandab oskused edaspidiseks vene keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks. Kasutab venekeelseid teatmeallikaid.
Seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Õpitulemused:

 

Saab õpitud temaatika piires aru loetust. Arutleb õpitud temaatika piires. Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal. . Rakendab õpitud teadmisi.Koostab tekste õpitud temaatika piires.Täiendab teadmisi grammatikast.Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Puhkamine ja reisimine. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine. Kahekõne restoranis ja kohvikus

Grammatikaalaste teadmiste kordamine, täiendamine- kohaküsimused,omadussõna + nimisõna, asesõnad, järgarvud.

Hindamine:

Tunnikontroll, kontrolltöö, teksti lugemine, jutustamine, kahekõne. Kirjalikke teste hinnatakse hindeliselt 100-90% – "5", 89-75% – "4", 74-50% "3", 49-20% – "2", 19% – "1". Suulistes vastustes hinnatakse protsentuaalselt sisu edasiandmist ja grammatika korrektsust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde saab automaatselt, kui kontrolltööd ja suulised vastused on sooritatud ja annavad kokku positiivse hinde. Hinne kujuneb kolmest grammatika tööst, kahest jutustamisest. Hindamisel arvestatakse ka õpilase tundides osalemist. Suulise vastuse hinnet ei saa parandada. Kui on puudutud üle 5 tunni, tuleb sooritada arvestus kursuse materjali peale. Kui hinne "2" on parandamata, siis kursuse hindeks ei ole võimalik saada "4" või "5".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida järelvastamistundides kahe nädala jooksul alates puuduliku hinde saamisest. Kui perioodi jooksul on puudutud üle viie tunni, tuleb perioodi lõpus arvestuste nädalal sooritada arvestuslik töö kogu läbitud materjali peale.

Õppematerjalid:

"Давай!" grammatika töövihik ja Татьяна Эсмантова  "Русский язык – 5 элементов".

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.