Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: RE eesti keel

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:3
Aine:Eesti keel
Nimetus:RE eesti keel
Õpetaja:Maiu Nurka
Klass:12IT, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

21 (75-minutilist) kontakttundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane 1) kordab õigekeelsuses probleemseid
valdkondi; 2) arendab kirjalikku eneseväljendusoskust; 3) süvendab
tekstiloomeoskust; 4) arendab tekstide analüüsimise oskust; 5) viimistleb
sõnastust ja tegeleb stiilivaliku probleemsete juhtudega.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane 1) väljendab end nii suulises kui ka kirjalikus
tekstis vastavalt kirjakeele normile; 2) koostab riigieksami nõuete
kohaselt argumenteeritud ja piisavate näidetega arutleva kirjaliku teksti;
3) analüüsib ilukirjanduslikku, populaarteaduslikku või meediateksti
erinevatest aspektidest lähtuvalt; 4) on valmistanud end ette
riigieksamiks ja analüüsinud selle protsessi vältel oma tugevusi ja nõrkusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

– ortograafia (kokku-lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht,
kirjavahemärgid)
– lugemisülesannete lahendamine ja analüüs
– stiil ja sõnavara (kõnekeelsus, liialdatud kujundlikkus, kantseliit,
lausestuskonarused)
– teksti sisuline planeerimine ja eeltöö analüüs
– argumenteerimine (ülesehitus ja tugi; näited argumendi kinnituseks)
 

Hindamine:

Kursusel saab õpilane arvestuslikud hinded järgmiste tööde eest: 1) arutlev kirjand; 2) lugemisülesande lahendamine; 3) ettekanne RE teemadel (arvestatud/mittearvestatud; kehtib neile, kel eelmisel perioodil tegemata);
4) kontrolltöö (õigekeelsus), 12TE/kontserdiarvustus, 12IT

Õpilane võib puududa kuni 3 tunnist.

Õppeprotsessi erinevate osade hindamisel kasutab aineõpetaja lisaks hindevahemikele skaalal 1-5 järgmisi hindemärke: 2/3, 3/4, 4/5. Need osutavad kahe hinde piirimail olevatele hinnangutele, võimaldavad hindamisskaalat laiendada ning õpilase arengut detailsemalt jälgida/tagasisidestada.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne kujuneb eristava hindamise alusel kursuse jooksul hinnatud tööde põhjal. Kõik arvestuslikud tööd peavad olema tehtud positiivsele hindele.

Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on ebaõnnestunud või puuduliku hinde järelevastamiseks aega kaks õppenädalat. Mõjuva põhjuse olemasolul ja eelneval kokkuleppel aineõpetajaga on lubatud hilisem järelevastamisaeg. 

Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

A. Kiini ja A. Lunter „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“ (töövihik); T.
Erelt "Eesti ortograafia"; A. Lunter "Lugemisest kirjutamiseni. Eesti keele
riigieksami töövihik", Maarja Valk „Valmistu eesti keele riigieksamiks“, H.
Hennoste "Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.