Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1, 2, 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Õpilane kasutab matemaatilist keelt, väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt, koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid õpitulemuste omandamiseks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;

2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;

3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid;

4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;

5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;

6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks;

7) kasutab IKT vahendeid ülesandeid lahendades.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil. Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, tehnoloogias ja mujal. Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele.

Hindamine:

Kontrolltööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

5 -> 90-100%,

4 -> 70-89%,

3 -> 50-70%,

2 -> 20-49%,

1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Hindepiirid võivad mõnel tööl olla madalamad, kuid neid kindlasti ei tõsteta. Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde hinnete põhjal. Ükski kursuse jooksul tehtud töö ei jääda tegemata. Kui õpilane soovib saada kõrgemat kursuse hinnet, siis tuleb teha kogu kursuse materjalile arvestustöö. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või siis õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal. Jelevastamisele ja kohale ei saa mõjuval põhjusel tulla, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järelevastamise õpetajat Tiiu Läänistet: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee.

 

 

Õppematerjalid:

Kohustuslik:

1) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;

2) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015

Soovituslik:

1) http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid

2) http://www.welovemath.ee/

3) Kiisel, Erit, „101 ülesannet“

4) Lepmann, L jt Matemaatika X klassile, Koolibri 2011;

5) Lepmann, L jt Matemaatika XI klassile, Koolibri 2013

6) Veelmaa, A., Valmistu matemaatika riigieksamiks 2022, Maurus 2021

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.