Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline keemia II

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Praktiline keemia
Nimetus: Praktiline keemia II
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 11ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

kohustuslik suunakursus 11ME klassile

Maht:

20 70-minutilist tundi, ~6 tundi auditoorse töö maht, 2 tundi kontrolltöid, ~12 tundi praktilised tööd

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja

• selgitab happelisust/aluselisust tänapäevase käsitluse järgi ning hindab lahuste pH väärtusi lahustunud ainete omaduste (pK) põhjal;

• selgitab tiitrimise põhimõtet ja omab ettekujutust ainete sisalduse määramise võtetest lahuses;

• selgitab puhverlahuste põhimõtet ning nende rolli tehnoloogilistes protsessides ja eluslooduses;

• omab ettekujutust tähtsamatest võtetest edukaks laboratoorse töö sooritamiseks;

• oskab lahendada keerukamaid arvutusülesandeid keemias.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

• süsivesinike ja nende derivaatide keemiliste omaduste võrdlemine;

• hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega;

• ekstraheerimise võtted;

• kromatograafiline ainete eraldamine;

• teemakohase lühikokkuvõtte koostamine internetist jm teabeallikatest leitud materjali põhjal;

• erinevate lahuste tiitrimine ja ainete sisalduse määramine lahuses (nt C-vitamiin mahlas jms);

• teemakohased uurimuslikud eksperimentaalsed tööd;

• erinevate arvutusülesannete lahendamine.

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub 2 arvestuslikku kontrolltööd. Kontrolltöö on laboritööde ja auditoorse töö käigus omandatud materjali omandamise kontrollimise töö.

Kolmas hinne kujuneb praktiliste tööde korralikult vormistatud protokollide esitamisest. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata protokolle ja töid ei arvestata! Protokollid peavad olema vormistatud paberkandjal tunni lõpuks või järgmiseks tunniks. Praktilised tööd toimuvad laboris. Laboritöid järgi või ette vastata ei saa.

Arvestuslike laboratoorse tööde tundidest puududa maksimaalselt 50% tundidest! Vastava ülevaatega tabel on Stuudiumi Teras. Kui tööd pole esitatud, siis antud tunni eest pannakse puudumine. Kui töö on vormistatud lohakalt või vigaselt, siis võimaldab õpetaja antud tööd 3 tööpäeva jooksul uuesti esitada. Kui õpilasel on praktilistest töödest puudumisi juba rohkem, siis langeb ka vastav hinne iga puudumisega 1 hinde võrra.

Praktilise keemia tundi õpilane ei hiline, sest tunni alguses räägitakse ja selgitatakse spetsiifilis tööga seotud ohutusnõudeid ja võimalikke kitsaskohti. Kui õpilane jääb sellest ilma, siis võib seada ohtu õpetaja ja kõik klassis viibijad! Hilinemise korral tundi lihtsalt ei saa.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on meditsiinisuunal 5 keemia kursust. See praktiline keemia on neljas kursus gümnaasiumis.

 

NB! Tundi hilinemine pole lubatud, sest tunni alguses selgitatakse töö põhimõtet ja ohutusnõudeid. Kui hilined, siis see võib põhjustada ohtu nii kaasõpilasele kui õpetajale. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga.

  • Kui tuleb pikem distantsõpe, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on meditsiinisuunal 5 keemia kursust. See praktiline keemia on neljas kursus gümnaasiumis.

 

NB! Tundi hilinemine pole lubatud, sest tunni alguses selgitatakse töö põhimõtet ja ohutusnõudeid. Kui hilined, siis see võib põhjustada ohtu nii kaasõpilasele kui õpetajale. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga.

  • Kui tuleb pikem distantsõpe, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.
Õppematerjalid:

Praktiliste kodutööde juhendid esitatakse koos teemade ja täpse juhisega Stuudiumis kodutöödes ja Teras. Lisaks antakse need juhised koos selgitustega ainetunnis.

N. Katt „Lühikursus gümnaasiumile“ – saab laenutada õpetajalt või raamatukogust

 

Lisamaterjal (abimaterjal):

Neid saad laenutada linnaraamatukogudest või oma sõbralt, kes on kooli juba lõpetanud:

R. Pullerits „Keemiaülesannete lahendamine“

Tuleb tunnis osaleda ja teha endale vajalikud märkmed. Kindlasti tasub erilist tähelepanu pöörata ka õpetaja selgitustele ja praktiliste tööde juures olevale teooriale. Õpetaja tagastab ka tehtud tööde protokollid, millest saad õppida.

 

Konsultatsioon:

Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel.

Kaks nädalat enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 14. aprillil 2022

Kontrolltöö nr 2: 23.  mail 2022

Kontrolltööde ajad on kantud Stuudiumi kontrolltööde kalendrisse.

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata veel kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma või oled viimase töö tegemisest puudunud ja enne pole saanud/tahtnud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal).

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.