Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Eesti keel (RE)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:3
Aine:Eesti keel
Nimetus:Eesti keel (RE)
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:12ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

17  70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Korrata õigekeelsust, parandada keelekasutust, harjutada tekstianalüüsi, valmistuda riigieksamiks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning väljendada oma mõtteid kirjandis;
2) suudab mõista erinevat liiki tekste, lahendada lugemisülesandeid;
3) oskab kasutada õigekeelsussõnaraamatut;
4) valdab eesti kirjakeelt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjutamine
Arutleva kirjandi kirjutamine eri tüüpi alustekstide põhjal.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Lugemine
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

Hindamine:

Kursusehinne kujuneb arvestuslikest hinnetest. Arvestuslikud hinded: lugemisülesanne, õigekirja kontrolltöö, kirjandi kavandamine, elektrooniline teemamapp, 1 minuti loeng, kontserdiarvustuse keelehinne. Kõige olulisema kaaluga on lugemisülesande ja kirjandi kavandamise hinded, need võivad kallutada hinnet vastavas suunas.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kui üks arvestuslikest töödest on mitterahuldav või sooritamata, siis ei saa kursusehinne olla kõrgem kui "3"; kahe ja enama mitterahuldava või sooritamata töö puhul on kursusehinne "2". Kooli lõpetamiseks peab viimane kursusehinne olema vähemalt rahuldav.
Vähemalt rahuldava kooliastme hinde saamiseks ei tohi kursus olla hinnatud mitterahuldavalt.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Töid saab järele vastata kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast töö toimumist või esitamistähtaega. Mitterahuldava kursusehinde puhul tuleb sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

Materjalid TERAs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.