Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Praktiline eesti keel II

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:3
Aine:Eesti keel
Nimetus:Praktiline eesti keel II
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:11IT
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20  70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Arendada erinevate tekstiliikide koostamist ja parandada keelekasutust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
2) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
3) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
4) oskab kirjutada kirjandit ja lahendada lugemisülesannet;
5) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjutamine
Arutleva kirjandi kirjutamine.
Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, pressiteade.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Lugemine
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine.
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine.
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: kirjand, lugemisülesanne, 2 kontrolltööd. Vajadusel protsessihinded iseseisvatest töödest (arvesse lähevad iseseisvate tööde põhjalikkus, õigel ajal esitamine, õigekeelsus).
Kirjandi hindamiskriteeriumid: riigieksami kirjandi hindamiskriteeriumite järgi.
Lugemisülesande hindamiskriteeriumid: riigieksami lugemisülesande hindamiskriteeriumite järgi.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud arvestuslikest hinnetest. Vajadusel kallutavad kursusehinnet protsessihinded, kui hinne jääb kahe vahele. Kui mitterahuldavaid või nõrku arvestuslikke hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne mitterahuldav. Kui hinnete hulgas on üks mitterahuldav või nõrk hinne, siis ei saa kursusehinne olla kõrgem kui rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast võlgnevuse tekkimist või sooritades kursuse arvestustöö, mis hõlmab nii teoreetilist materjali kui ka kirjutamis- ja/või lugemisülesannet.

Õppematerjalid:

Materjalid TERAs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.