Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Saksa keel 10.klassile II kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Saksa keel (B1)
Nimetus:Saksa keel 10.klassile II kursus
Õpetaja:Ingrid Urb
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel saavad osaleda õpilased,kes on saksa
keelt õppinud teise võõrkeelena alates 6.klassist, kes on edukalt läbinud I kohustusliku kursuse

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud jätkuva korrektiivkursusena,et ühtlustada
ja täiendada erinevatest koolidest tulnud õpilaste teadmisi põhisõnavara
ja grammatika osas.Eesmärgiks on kinnistada keeletase A2.kõigis
osaoskustes ja võtta suund keeleoskustaseme B1 saavutamiseks

Õpitulemused:

:Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt
leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et
kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi.Grammatikas on
omandatud küll põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel
vigu.Oskab koostada õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja
lihtsat isiklikku kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete
sisust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema:"Mina ja maailm".Alateemad:"Maad, rahvad
ja keeled","Kliima, ilm ja aastaajad"; "Argipäev", "Vaba-aja tegevused"
Keelelised teadmised:tegusõna
pööramine kõigis indikatiivi aktiivi aegades,tegusõnade põhivormid ja 
eesliited;sidesõnad
"deshalb","darum","deswegen";
eessõnalised tegusõnad.Õpilane peab iseseisvalt omandama teemakohase sõnavara ja oskama neid lausetes kasutada.Iseseisvalt tuleb teha ka harjutavaid ülesandeid interneti põhises töövihikus.Õpilasel tuleb teha kursuse jooksul ka iseseisev kontrolltöö avatud materjalidega.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja gümnaasiumi riiklik
õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli
süsteemis.Eraldi hinnatakse suulisi vastuseid.Sõnavara ja keelelisi
teadmisi kontrollitakse kirjalike töödega(testidega) vastava teema lõpus.
Lõpptulemuse kujunemine: Kursuse hinne kujuneb jooksvate
hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt
3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka
õpimotivatsiooni ja õpilase individuaalset arengut.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

:Kursuse hinne kujuneb jooksvate
hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt
3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka
õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides
osalemist.Kursuse hinne "väga hea" või "hea" eeldab kõigi nõutud tööde
sooritamist ja mitterahuldavate hinnete puudumist.Kursuse rahuldava
hinde saamiseks peavad kõik tööd olema vastatud vähemalt rahuldavalt

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli
päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelvastamine ka
õpetajaga kokkuleppel.Järele vastata saab kõiki suulisi vastuseid ja
kirjalikke töid.

Õppematerjalid:

:Perioodi alguses(umbes 3 nädalat) on kasutusel "Saksa
keele õpik edasijõudnutele" koos töövihiku harjutustega ja CD ja
CD-ROM-ga.Kasutusel on ka erinevad sõnastikud,harjutusmaterjal
internetist.Kavas on üleminek uuele
õppematerjalile alates perioodi 4.nädalast "Spektrum Deutsch B1"+
meediapaketiga.Sõnavara õppimiseks kasutatakse programmi "Quizlet"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.