Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Robootika (10TE_1)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Robootika
Nimetus: Robootika (10TE_1)
Õpetaja: Aly Valvas
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

18 õpilast

Maht:

20​ tundi, millest 1 tund iseseisvat tööd ja 8 tundi projektitööd

Eesmärgid:

Tekitada õpilastes huvi nüüdisaegsete tehnoloogiate eesmärgipärase kasutamise vastu. Anda ülevaade robootikast, erinevatest anduritest ja mootoritest ning nende tööpõhimõtetest Lego EV3 robotite ehitamise ja programmeerimise näitel koos töö dokumenteerimisega.

Õpitulemused:
  1. Õpilane tunneb robootika terminoloogiat, põhimõisteid ning alusprintsiipe, oskab analüüsida robootikaalaseid materjale ning anda ülevaadet leitust;
  2. Õpilane tunneb erinevate andurite ja täiturite ehitust ning füüsikalisi toimeprintsiipe; 
  3. Õpilane oskab projekteerida, valida komponente ja valmistada dokumentatsiooni järgi lihtsa roboti;
  4. Õpilane oskab programmeerida robotit vähemalt ühes programmeerimiskeeles erinevate ülesannete lahendamiseks. 
  5.  Õpilane oskab oma loodud toodet dokumenteerida;

  6. Õpilane oskab teha koostööd, oma loodud toodet esitleda ja tutvustada;

  7. Õpilane oskab kasutada IKT vahendeid igapäevaelus, õpingutes ja töös;

  8. Õpilane on motiveeritud ennast täiendama ning tehnikateaduste valdkonnas edasi õppima.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Robootikasüsteemi projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine. Kontrollerite arhitektuur, ehitus ja käsustik (kontrolleril teksti ja piltide kuvamine, nuppude ja taustavalgustuse kasutamine).  Ülevaade anduritest ja nende kasutusaladest (ultraheli-, värvi-, puute- ja güroanduri kasutamine lihtsamatel juhtudel; kõlari kasutamine ning helide esitamine). Mootorite kasutamine, liikumine ja pööramine. Kontrolleri programmeerimine, programmi silumine ja kompileerimine (omistuslause, tingimuslause ja tsükkel).  Robootikaprojekti planeerimine, ohutushoid, dokumenteerimine, projekti läbiviimine ja esitlemine.

Hindamine:

Kursusel saadavad hinded jagunevad arvestuslikeks ja jooksvateks hinneteks. Kursuse jooksul on 3 arvestuslikku tööd. 1 arvestuslik hinne kujuneb tundides ülesannete/testide lahendamisest (jooksvate hinnete koondhinne + aktiivsushinne tunnis kaasa töötamise eest); 1 hinne iseseisva uurimistöö eest, 1 hinne projektitöö eest, milles sisaldub ka tagasiside hinnang kaasõpilastelt. Kursuse lõpus tuleb lahendada test kursusel käsitletud materjalide peale. Test on võimalik lahendada avatud materjalidega ja lävend arvestuse saamiseks on 81%

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tööde hindamisel kasutatakse maatrikshindamist. Kursus loetakse läbituks kui kõik hinnatavad ülesanded (sh tunnitööd) on sooritatud vähemalt 51% tulemusele. Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse üldteadmiste, iseseisva töö ja projektitöö arvestuslikku keskmist hinnet.

Kui hinne on kahevahel, siis määravaks saab individuaalse töö hinde väärtus. Näiteks õpilase hinne on 3,5 ja individuaalse töö hinne on 4, siis kursuse hinne on kokku 4.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Moodle kursuse Robootika materjalid,

kursuse slaidid,

iseseisva töö jaoks uurimismaterjalid internetist,

LEGO® MINDSTORMS® EV3 ülesannete kogumik,

https://education.lego.com/en-us/middle-school/intro/mindstorms-ev3

http://bit.ly/2Lcdicz

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.