Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Prantsuse keel, algajad, 1. kursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Prantsuse keel
Nimetus: Prantsuse keel, algajad, 1. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Sobib kõigile, sh ka neile, kes on varem prantuse keelega veidi tutvust teinud (näiteks läbinud kursuse prantuse keele hääldus ja kultuur või õppinud omal käel).

Maht:

Umbes 10 kontakttundi + 10 iseseisvat veebitundi.

Eesmärgid:

Saada julgust ja entusiasmi uue võõrkeele õppimiseks; omandada algteadmised hääldusest ja kinnistada õpitud sõnavara hääldust, harjutada kuulamist (püüda tabada vajaminevat infokildu võõra sõnavara seast). Saada üldpilt prantsuse keele lauseehitusest, omandada esmatasandi suhtluse põhisõnavara, treenida tegusõnade pööramist olevikus.

Õpitulemused:

Õpilane julgeb hääldada ka võõraid prantsuskeelseid sõnu, suudab anda isikuandmeid, küsida tutvumissituatsioonis küsimusi, oskab moodustada eitust, teab peast arve (saja piires), suudab poes osta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad:  tutvumine, viisakusväljendid, perekond, ametid, vanus, elukoht, välimus, värvid, riigid, rahvad, keeled, kellaaeg, huvidest rääkimine.

Grammatika: hääldusreeglid, rõhk, liesoon, elisioon, nimisõna sugu, mitmus, artiklid, omadussõna ühildumine soos ja arvus, eituse moodustamine, omastavad ja rõhulised isikulised asesõnad;  kindla kõneviisi olevik: reeglipärased + ebareeglipärased tegusõnad avoir, être jt.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, dialoogid jm (viiepallisüsteemis) + iseseisvate tundide töö (A/MA).

Kursus lõpeb kirjaliku arvestustööga.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujunemisel võetakse arvesse nii jooksvaid hindeid, tehud iseseisvat tööd kui lõpuarvestust. Viimane peab olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: www.duolingo.com,  https://keel.punkt.ee,  http://apprendre.tv5monde.com/

Koolis on ka Totem 1 õpikud, mida on võimalik laenutada iseseisvaks õppimiseks.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.