Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Majandus- ja ettevõtlusõpe

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:3
Aine:Majandus- ja ettevõtlusõpe
Nimetus:Majandus- ja ettevõtlusõpe
Õpetaja:Maarika Mõts
Klass:10TE
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10 tehnoloogiasuund

Maht:

18 auditoorset tundi + praktilised ülesanded

Eesmärgid:

Kursuse käigus tutvub õpilane erinevate majandusmudelitega; teeb vahet erinevatel laenutoodetel, teab kuidas kujuneb töötasu – millised on töötaja ning tööandja kohustused; teab erinevaid investeerimisvõimalusi; oskab otsida informatsiooni ettevõtte asutamise ning äriplaani kohta ning teab, mida tähendab õpilasfirma töö (äriidee, äriplaan, swot-analüüs, aktsiakapital jm) Oskab läbi viia erinevat tüüpi ajurünnakuid, ette valmistada ning esitada liftikõnet. 

Õpitulemused:

Majandus- ja ettevõtluskursusel osalenud õpilane:
1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusteadmisi üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;
2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja; oskab koostada kvaliteetse CV ning motivatsioonikirja;
3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
4) valdab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;
6) analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;
8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, plaanib ning teeb uurimistöid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid.

10) On kursis erinevate laenutoodetega seotud teemadega (sh õppelaen)

11)Oskab koostada isiklikku ja pere-eelarvet

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Vajadused ja ressursid
 • Laenude ja krediide mõte (erinevad laenutooted)
 • Tuluallikad ja hoiustamine
 • Ajurünnak, äriidee, "elevator pitch"
 • Äriplaan ja ettevõtte asutamine
 • Õpilasfirma eripärad ja loomine
 • Finantskirjaoskus ja investeerimine
 • Tööhõive ja tööturg, töötasu kujunemine, maksud
 • Isiklik- ja pere-eelarve
 • Valitsuse roll riigi majanduses
 • Õpilasfirma töö, sh raamatupidamine
 • Inimene kui ühiskonnaliige – kaasava eelarve praktilised ülesanded
Hindamine:

Hindamine toimub punktitabeli põhjal.

Tabel koostatakse erinevate tunni- ning koduste tööde ülesannete põhjal. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphindeks on protsent kursuse jooksul kogutud punktidest

100-90% hinne 5; 89-75% hinne 4; 74-50% hinne 3, alla 50% hinne 2

Juhul kui kaks kursust on erineva lõpphindega, selgub kooliastme hinne kahe kursuse punktitabelite analüüsimisel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul.

Mitterahuldava lõpphinde saajal tuleb sooritada suuline ning kirjalik arvestustöö, mis sisaldab ülesandeid kõikidest läbitud teemadest.

Kui õpilane on 5 või rohkem korda tunnist puudunud, siis tuleb tal sooritada kirjalik/suuline arvestustöö kogu kursuse materjali peale (sh mõisted)

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni”
SA Teadlik Valik 2012

"Rikkaks saamise õpik" J. Roosaare

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

erinevate pankade veebilehed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.