Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 20. sajandi protsessid

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:2
Aine:Ajalugu
Nimetus:20. sajandi protsessid
Õpetaja:Liia Vijand-Lind
Klass:12IT
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi auditoorset tööd

Eesmärgid:

20. sajandi protsesse analüüsides saab õpilane aru põhjus-tagajärg seosest ning kuidas ühiskonda on mõjutanud ajaloo sündmused ja vise versa.

Õpitulemused:

1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;
2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist igapäevaelus;
3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega;
4) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul, sh rahvusvaheliste organisatsioonide roll;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism, genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG;
6) selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude toimepaneku;
7) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
8) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.
Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad.
Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, kosmoseajastu.
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, muusika.
Mitmekultuurilisuse kontseptsioon.
Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht.
Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO. Uue maailmakorra loomise katsed.
Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. Natsismikuriteod. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused.
Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed.
Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. ISESEISEV TÖÖ – rühmatööde lõpetamine ja tunnimaterjalide kordamine

Hindamine:

1) Muuseum – rühmatöö (3-4 in rühmas) 20. saj protsessid
2) Rühmatööd: majandus, inimsusevastased kurteod, rahvusvahelised organisatsioonid, 21. saj probleemid, mis tulenevad 20. sajandist. 
Protsesside rühmatöö moodustab 2/3 kursuse hindest. Ülejäänud jooksvad hinded 1/3 hindest. Hindamissüsteem võib muutuda seoses koroonakriisist tingitud kontakttundide ärajäämisega. See arutatakse klassis/veebis läbi õpilastega.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Muuseum, arutlus/väitlus ja rühmatööd/TKd on võrdse kaaluga ja kõik nimetatud tööd peavad olema tehtud va erandid, mis on õpetajaga kokku lepitud. Kui hinne jääb kahe hinde vahele arvestatakse muuseumi ja arutluse/väitluse hinnet.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui neljast tunnist on õpetajal õigus kursusehinde panekul hinnet alandada või nõuda täiendavat tööd.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui viiest tunnist tuleb sooritada suuline arvestus. Kursuse hinne pannakse välja enne arvestuste nädalat (juhul kui õpilane peab arvestuste nädalal arvestuse sooritama. Samas kui hinne on korras ja arvestust ei pea tegema, siis võib kursuse hinde välja panna ka arvestuste nädalal)- Arvestuste nädalal saab järgi vastata ainult arvestust, kursuse sisesed hinded tuleb ära vastata enne arvestuste nädalat.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpetajaga kokkuleppel vahetundide ajal suuliselt, va arutlus. Arutluse puhul mitteõigeaegse esitamise korral on langetatakse hinnet ühe hinde võrra. Mitterahuldavat kursuse hinnet on võimalik parandada arvestuste nädalal suulise arvestusega.

Õppematerjalid:

Lähiajaloo õpikud I, II, III.
Õpetaja esitlused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.