Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Funktsioonid II

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Funktsioonid II
Õpetaja: Leene Lotta Lüdimois
Klass: 11KU, 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane:

koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;

suudab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid, erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;

oskab kasutada teema käsitlemiseks vajalikku tarkvara;

oskab teavet kriitiliselt analüüsida;

väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;

2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;

3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni omadusi;

4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi;

5) logaritmib ning potentseerib lihtsamaid avaldisi;

6) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;

7) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;

8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;

9) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. Eksponent- ja logaritmvõrratus.

Puudumise korral peab õpilane eelmise tunni materjalid iseseisvalt üle kordama, kuna tunniaega selleks kasutada võimalik ei ole.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 – 90%-100%, 4 – 75%-89%, 3 – 50%-74%, 2 – 20%-49%, 1 – 0%-19% 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub 8. kursuse kahe kontrolltöö (ja kodutööde esitamise eest teenitud lisapunktide) põhjal. Kontrolltöö peab olema sooritatud positiivsele hindele. Hindamine toimub tööde hinnete põhjal.

Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:
  1. Lepmann, L jt Matemaatika XI klassile, Koolibri 2013;
  2. opiq.ee keskkond
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.