Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel),3. kursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel),3. kursus
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise keele kursused I ja II

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (teatrid, kirjandus) ja majandusega ning vestleb ladusalt sellistel teemadel;
– kasutab tegusõna aktiivi ja passivi mineviku ja tuleviku ajavorme;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel – saab aru loomuliku tempoga kõnest; ;
– väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega; .
– suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta."

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (filmid, teatrid, kirjandus), emotsioonidega, elumuutustest;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
– kirjeldab, võrdleb ja vastandab fotosid, toob välja poolt ja vastu argumendid ning põhjendab oma arvamust.
– oskab kirjutada lühiesseed poolt ning vastu argumentidega."

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Grammar: Tense review, Reflexive pronouns, Verb patterns (infinitive or -ing), Modal auxiliary verbs – for speculation in present and past and other meanings;
Vocabulary: Adverb collocations, Phrasal verbs, vocabulary for describing trends, Phrasal verbs with up and down, Idiomatic collocations;
Speaking: Human versus Animal intelligence; Global problems: discussing economic growth; Giving a short lecture based on the radio show;
Writing: Writing a personal profile, writing a report, writing a formal email of an apology."""

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul kaks kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 2. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk”, või on töö jäänud tegemata, siis õpilasel on võimalus kümne koolipäeva jooksul järele vastata gümnaasiumi poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Student’s Book
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Workbook
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Teacher’s book
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Class Audio CDs

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.