Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Elektroonika

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Elektroonika/mehhatroonika
Nimetus: Elektroonika
Õpetaja: Jüri Ruut
Klass: 10TE, 12TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 70 minutilist tundi

Eesmärgid:

Huvi äratamine elektroonika vastu.

Õpitulemused:

Õpilane orienteerub elektroonikaga seotud mõistetes ja materjalides
Õpilane oskab skeeme koostada ja lugeda
Õpilane teab olulisemaid seadmeid ja detaile ning nende kasutamisviise
Õpilane oskab käsitseda multimeetrit, alaldi,t ostsillograafi ja makettplaati
Õpilane oskab käsitseda jootekolbi

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 1. Sissejuhatus
 2. Elektrivool, voolutugevuse ja pinge mõõtmine. Ohmi seadus.
 3. Toiteallikad.
 4. Skeemi koostamine makettplaadil
 5. Skeemi jootmine trükkplaadile.
 6. Skeemi töö matkimine keskkonnas Tinkercad.com
 7. Skeemi koostamine keskkonnas EasyEda.com
 8. Arduino: kasutajaliides, töötava skeemi koostamine
 9. Andurid ja täiturid : tööpõhimõtted, andurit ja täiturit kasutava skeemi koostamine
 10. Ostsilloskoobi ja signaaligeneraatori kasutamine. Spektrogramm. SDR-vastuvõtja kasutamine.
 11. Ülevaade komponentide tööst: takisti, fototakisti, termotakisti, potentsiomeeter, kondensaator, diood, transistor, valgusdiood, taimer 555, komparaator
 12. Pingejagur. RC-ahel.
 13. Pulsilaiusmodulatsioon.
 14. Vabalt valitud projekti teostamine.
Hindamine:

Hindamine on arvestuslik.
Arvestuse tingimuseks on vähemalt 60% maksimaalsest võimalikust
lõpptulemustest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Osavõtt praktikumidest ja tundidest:
osakaal 20%
Praktikumide tulemused: osakaal 20%
Kodutööde ja tunnis vastamiste tulemused: osakaal 20%

Projektitöö vormistamine: osakaal 40%

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine
toimub õpetajaga kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid on TERA-s.
Täiendavalt: Tartu Ülikooli kursus "Elektroonikast puust ja punaselt"
(https://sisu.ut.ee/elektroonika)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.