Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus (1. kursus)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus (1. kursus)
Õpetaja: Kätri-Avelin Säärits
Klass: 10IT, 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõik neiud, kes pole vabastatud direktori käskkirja alusel (sportlased).

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

* Kinnistada ja edasi arendada põhikoolis õpitud elemente
* Arendada õpilaste kehalisi võimeid (kiirus, jõud, vastupidavus, koordinatsioon, tasakaal, painduvus)
* Anda õpilastele teadmised kehalise aktiivsuse vajalikkusest
* Kujundada õpilastes positiivne suhtumine tervislikku eluviisi (toitumine ja kehaline tegevus)
* Suunata õpilasi olema igapäevaselt aktiivne

Õpitulemused:

* Õpilane omandab erinevate liikumisviiside ja spordialade tehnika
ning terminoloogia, suudab hinnata adekvaatselt oma oskuseid ja võimeid
* Õpilane suudab vastata kõik hindelised elemendid positiivsele tulemusele
* Õpilane oskab leida enda soorituses vigu ja neid parandada (samuti paarilisel)
* Õpilane jälgib sportlikus tegevuses ohutusnõudeid ja oskab abistada sagedamini juhtuvate sporditraumade korral

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Orienteerumine: toimub septembri lõpus liikumisnädala raames
Kergejõustik
– Pikamaajooks ajale (2,5 km)
– Paigalt kaugushüpe
– 235m jooks
– 400m jooks
Pallimängud:
– Võrkpall: palling (erinevad viisid), ülalt-altsöödu tehnika ja kasutamine harjutustes.
– Korvpall: söötmine, põrgatamine, sammudelt vise korvile, vabavise, kaitse-ja ründemängu täiustamine.
– Jalgpall: väli-ja saalijalgpall (erinevused). Söödud, ründe-ja kaitsemängu taktika, erinevad sööduviisid, väravavahi töö, reeglid ja mängutaktika.
– Saalihoki: söödud, löök väravale, reeglid.
– Sulgpall: mäng, reeglid.
– Võimaluse korral frisbee
Võimlemine:
– Akrobaatika (kava koostamine)
– Koordinatsiooni-, jõu-, venitus-, ka painduvusharjutused
– Rippumine kangil
Suusatamine (võimalusel)
– Sõidustiilid – ja viisid
– Mängud suuskadel
Õpetajal on õigus teha aine sisu osas jooksvalt muudatusi.

Hindamine:

Kõik tunnis saadud hinded on sama kaaluga, millele lisandub kursuse lõpus suurema kaaluga aktiivsuse hinne. Kui mõni hinne jääb vastamata on õpilasel võimalus seda vastata kaks nädalat. Vastamine toimub konsultatsioonitundide ajal registreerimise alusel. Regristreerida saab kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis või Stuudiumis kirja teel. Kui kahe nädala jooksul jääb hinne vastamata, ilmub Stuudiumisse „1“, mida enam vastata ei ole võimalik.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Aktiivsuse hinne kujuneb tunnis osalemisest:
„5“ – 95-100%
„4“ – 85-94%
„3“ – 70-84%
Alla 70% jääb kursus arvestamata.

Tervislikel põhjustel, arsti tõendiga teatud aladelt vabastatud õpilased saavad hinde asendusharjutust, referaati või kontrolltööd tehes (õpetajaga läbirääkimiste küsimus, mis oleneb hinnatavast elemendist või harjutusest).

Kõiki sooritusi hinnatakse „5“ palli süsteemis.
Hinne „5“ – õpilane sooritab harjutuse õigesti, täpselt, kindlalt,ettenähtud tempos, kergelt ja sujuvalt; mängudes on aktiivne, osav,leidlik, oskab mängida kollektiivis, tunneb ja täidab hästi mängureegleid.
Hinne „4“ – õpilane täidab harjutust õigesti, kuid mitteküllaldase kerguseja sujuvusega; mängudes on aktiivne, kuid esineb väikesi puudujääkeoskustes ja mängureeglite täitmises.
Hinne „3“ – õpilane täidab harjutuse põhiliselt õigesti, kuid pingutatult võiloiult ja mitteküllaldase kindlusega, esineb märgatavaid vigu; mänguspuudub küllaldane aktiivsus, ei arvesta küllalt kollektiivi, esinebmängureeglite rikkumisi.
Hinne „2“ – õpilane sooritab harjutuse valesti, lohakalt, esineb jämedaidvigu; mängudes on saamatu ja vähepüüdlik, ei oska mängida kollektiivis,ei tunne mängureegleid.
Hinne „1“ – õpilane ei oma mingeid teadmisi ega oskusi läbivõetudõppematerjalist.

Juhul, kui muutuvad õppetingimused, toimuvad ka muutused kursuse hindamisel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest. Lisandub ka aktiivsushinne kursuse lõpus.  Kõik hinded on võrdse kaaluga ning kursusehinne moodustub hinnete keskmisest.
Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Igat hindelist sooritust saab järele vastata kuni kaks nädalat. Hinde sisse panemise päevast alates on võimalik hinnet järele vastata kaks nädalat. Pärast kahte nädalat võlgnevuse tekkimise ajast seda enam järele vastata ei saa. Hinne „1“ võrdsustub hindega „2“, mida arvestatakse kursusehinde panemisel. Terviseprobleemi korral on võlgnevuse likvideerimine õpetajaga kooskõlastamise küsimus.

Õppematerjalid:

* Ainealased raamatud ja artiklid
* Internetis saadaval olevad EOK pallimängude määrused

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.