Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Olümpiaadikursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:1, 2
Aine:Ajaloo süvakursus
Nimetus:Olümpiaadikursus
Õpetaja:Marko Kuura
Klass:10KU, 12KU, 12TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

1 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Ajaloo-olümpiaadiks valmistumine. 

Õpitulemused:

Teise maailmasõja historiograafia ja teema süvitsi tundmaõppimine. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Juhendis nimetatud kirjanduse lugemine. 

Hindamine:

1. Hindamine
1.1. Raport ehk ettekanne etteantud teemal õpetaja juhiste kohaselt – „arvestatud“ (A)/“mittearvestatud“ (MA). 1.2. Asendusülesanne ehk teine raport kontakttunnist puudumise korral – „arvestatud“ (A)/“mittearvestatud“ (MA).

Raporti ülesannet hinnatakse hindega „arvestatud“, kui vähemalt pool õpilase raporti sisust on asjakohane ja õige.

1.3. Olümpiaadile pääsemiseks tuleb sooritada test, mis tuleb sooritada hindele „arvestatud“.

Olümpiaadile pääsemise test hinnatakse hindega „arvestatud“, kui vähemalt 80%-le küsimustest on vastatud õigesti. Kehtib punktiarvestus.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne on „arvestatud“ (A), kui raport ja vajadusel asendusülesanne on sooritatud positiivsele hindele. Olümpiaadile eelneva testi hinnet kursusehinde arvutamisel arvesse ei võeta. Kooliastmehinne = kursuse hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel. 

Õppematerjalid:

Juhendis nimetatud kirjandus ja õpetaja jagatud lisamaterjalid. 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.