Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Erikursus.

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Globaliseeruv maailm
Nimetus: Erikursus.
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Üldeesmärkideks on süvendatult käsitleda eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja arengumaade näiteil. Samuti käsitletakse maailma looduslikku, kultuurilist, demograafilist ja majanduslikku mitmekesisust. Kursuse täpsem õppesisu täpsustakse kursuse alguses õpilaste ja õpetaja vahelise kokkuleppega.

Õpitulemused:

Õppijad tunnevad globaliseerumise mõistet ja sellega seotud mõisteid, selle majanduslikke, kultuurilisi ja poliitilisi mõõtmeid ning globaalprobleemide mõju riikide seotusele. Õppijad teadvustavad globaliseerumise positiivseid ja negatiivseid mõjusid. Õppijad tunnevad
mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleeme. Õppijad tunnevad meedia ja meediatööstuse mõju maailmas. Õppijad teavad, et on võimalik kultuuride vääritimõistmine ja sellel võivad olla tagajärjed, sealhulgas kultuuridevahelised konfliktid. Kursusel omandatakse oskus eespool nimetatud probleemide üle arutleda ja esitada see kirjlaikult.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppijad omandavad teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud maailmas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. See kursus keskendub peamiselt kultuuri küsimustele, kuid lõimub majandusele ja rahvusvahelistele suhetele keskenudva ühiskonnaõpetuse II kursusega. Iseseisev töö on valmistumine globaliseerumise testiks ja juhiste kohase essee kirjutamine.

Hindamine:

Test. Hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning tekstist arusaamist. Testi hinnatakse hindega „arvestatud“ (A), kui õpilane on vastanud küsimustele õigesti ning kogunud vähemalt 5 punkti 8-st punktist. Kui õpilane kogub alla 5 punkti, hinnatakse töö hindega „mittearvestatud“ (edaspidi: MA). Hindega MA hinnatakse ka tegemata testi. Järeltöö puhul peab õpilane koguma vähemalt 4 punkti
7-st. Kui õpilane kogub alla 4 punkti, hinnatakse tööd hindega MA. Kui testis on küsitud mõistet, siis peab vastus olema õigesti kirjutatud.

 

Teadusliku essee ülesandes hindega „5” hinnatakse õpilasi, kelle essees on kasutatud väidete juures täpseid faktilisi näiteid ja on olemas nõutud struktuur; hindega „4” hinnatakse õpilasi, kelle essees on olemas nõutud struktuur, aga väidete juures esineb mitu ebatäpsust faktilistes näidetes; hindega „3” hinnatakse õpilasi, kelle essees puudub nõutud struktuur ning väidete juures puuduvad mitmed faktilised näited; hindega „2” hinnatakse õpilasi, kelle essees puudub nõutud struktuur ning väidete juures puuduvad faktilised näited ning laused on arusaamatu sisuga; hindega „1” hinnatakse õpilasi, kelle essee on esitamata, tekst ei ole kooskõlas pealkirjaga või ei vasta täiendavatele nõuetele. NB! Hinne langeb ühe palli võrra, kui puuduvad kasutatud allikate loetelu ja viited.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehindest moodustab testi hinne 20% ning 80% moodustab teadusliku essee hinne. Kui kursusehinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse: 1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see õpilase kasuks; 2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see õpilase kahjuks; 3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb
selles küsimuses õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele. Kooliastmehinne on võrdne kurusehindega.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Neljapäeviti määratud ajal või kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid.
Muud materjalid asuvad TERA kaustas.
TERA kaustas asuvad ka teadusliku essee kirjutamise juhendmaterjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.