Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Sirged ja tasandid ruumis. Stereomeetria.

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Sirged ja tasandid ruumis. Stereomeetria.
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:12IT, 12KU, 12LO, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Mõista stereomeetriaülesandeid lahendades nende seosedi ümbritseva loodusega. Tajuda maailma õigesti.

Õpitulemused:

1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid; 

2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;

3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga; 

4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala; 

5) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded.

 

Hindamine:

2 kontrolltööd: "kandilised kehad"; "pöördkehad".

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kahe kontrolltöö keskmine ümardatult õpilase kasuks, tingimusel, et mõlemad tööd on vastatud vähemalt hindele 3.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamiste päevadel ja arvestustöö arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalideks on õppekavale vastavad alates 2010 aastast kirjastuste „Koolibri“ ja „Avita“ poolt kirjastatud ning õppekavale vastavad õpikud, veebiõpikud ja videoõppetundide salvestused. Lisaks kasutatakse õppekirjanduse registrisse www.ehis.ee kantud trükiseid vastavalt õpetaja individuaalsele eelistusele.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.