Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Trigonomeetria II.

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2, 3
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Trigonomeetria II.
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:10IT, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja 

 1. arutleb loogiliselt, suudab oma seisukohti põhjendada ja vajadusel tõestada;
 2. modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse mõistes matemaatilise mudeli rakendamise võimalikkust; 
 3. püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliste meetoditega;
 4. töötab välja lahendusstrateegiaid, suudab luua probleemi lahendamiseks mitmeetapilise kava ja kava rakendamisel lahendab probleemülesandeid; 
 5. suudab eristada olulist infot vähemolulisest, oskab infot esitada erinevate IKT vahenditega;
 6. oskab leida optimaalseimat teed probleemi lahendamiseks kasutades ka IKT-vahendeid; 
 7. väärtustab matemaatikat; 
 8. rakendab matemaatikateadmisi igapäevaelus ja edasistes õpingutes.

 

Õpitulemused:

Õpilane oskab lahendada praktilisi geomeetrilise sisuga ülesandeid trigonomeetriat kasutades.

 1. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
 2. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
 3. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;
 4. tuletab ja teab mõningate nurkade () siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
 5. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
 6. teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid; 
 7. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
 8. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
 9. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
 10. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

 

 1. Nurga mõiste üldistamine
 2. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt
 3. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 4. Nurkade 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚, 360˚  siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused
 5. Taandamisvalemid
 6. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 7. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid
 8. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 9. Trigonomeetrilised avaldised
 10. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala
 11. Kolmnurga pindala valemid
 12. Siinus- ja koosinusteoreem
 13. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded
Hindamine:

2 kindelist tööd –  kolmnurkade lahendamina ja trigonomeetrilised teisendused.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tööd on võrdse kaaluga ja mõlemad peavad olema sooritatud vähemalt hindele 3.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamiste päevadel ja arvestustöö arvestuste nädalal, kui varem vastamine ei õnnestunud.

Õppematerjalid:

Õppematerjalideks on õppekavale vastavad alates 2010 aastast kirjastuste „Koolibri“ ja „Avita“ poolt kirjastatud ning õppekavale vastavad õpikud, veebiõpikud ja videoõppetundide salvestused. Lisaks kasutatakse õppekirjanduse registrisse www.ehis.ee kantud trükiseid vastavalt õpetaja individuaalsele eelistusele.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.