Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Võrratused. Trigonomeetria I.

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Võrratused. Trigonomeetria I.
Õpetaja: Mart Kallaste
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

20 auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes ühiskonnaelu valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, kasutades vastavat IKT tarkvara. Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine.

 

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. selgitab  võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet; 
 2. selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
 3. lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 
 4. kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme;
 5. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
 6. lahendab täisnurkse kolmnurga;
 7. kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
 8. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppesisu:

 1. Nurga mõiste üldistamine
 2. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt
 3. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 4. Nurkade 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚, 360˚  siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused
 5. Taandamisvalemid
 6. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 7. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid
 8. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid
 9. Trigonomeetrilised avaldised
 10. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala
 11. Kolmnurga pindala valemid
 12. Siinus- ja koosinusteoreem
 13. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded
Hindamine:

Õpilased teevad kaks hindelits tööd: võrratused ja täisnurkne kolmnurk (kaaluga 40%) ja trigonomeetrilised teisendused ja kolmnurkade lahendamine (60%). Valemite tundmise kirjalikud kontrollid tundides (kajastusega Stuudiumis, protsessihinne).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Mõlemad tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele 3. Järeltöö on kohustuslik, kui hinne on 2.  Ümardamine 2. kontrolltöö hinde alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamine vastamiste päevadel 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Arvestustöö arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

e-koolikopp:

Veelmaa tööraamat 10. klassile;

Lepman – Matemaatika 10. klassile.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.