Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Soome keele II kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Soome keel
Nimetus:Soome keele II kursus
Õpetaja:Piibe Leiger
Klass:10KU, 10LO, 10ME, 11IT, 11KU
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud soome keele I kursus

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi (kas veebitunnid või tunnid koolis) ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse läbinud õpilane 1) suurendab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;
2) õpib moodustama uusi grammatilisi vorme: erinevat tüüpi verbide pööramine;
3) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;
4) mõistab ja väärtustab eesti ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.
5) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane 1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires; 2) oskab moodustada olulisemaid küsimusi ja neile vastata; 3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires; 4) saab lihtsustatud keelega (selkokieli) teksti lugedes või kuulates aru olulisemast infost; 5) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad: mitmesugused tegevused; erinevad ajaväljendid; kodu, pere, sugulased; minu koolipäev, nädalavahetus; erinevad ostud kaupluses; söögisõnavara; soovitused stressi leevendamiseks, harrastused. Omandatavad keeleteadmised: verbitüübid, erinevat tüüpi verbide pööramine olevikus ja minevikus; käskiv kõneviis; konditsionaal; käänamine; omadussõnade võrdlusastmed.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse 6 hinnet. Hindamisele kuuluvad nii kodus tehtud teemat kokkuvõtvad kirjatööd kui suulised esitused.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik hindelised tööd olema tehtud positiivse hinde vääriliselt.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused tuleb likvideerida kursuse jooksul õpetajaga kokkulepitud viisil.

Õppematerjalid:

Kaare Sark "Hyvä-parempi-paras" (õpik); sõnaraamatud; õpetaja koostatud töölehed; www.keelesild.ee; www. osaansuomea.fi; www.koolielu.ee

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.