Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Õigekeelsus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Eesti keel: õigekeelsus
Nimetus:Õigekeelsus
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

korrata ja süvendada õigekeelsusteadmisi.

Õpitulemused:

kursuse​ ​lõpetamisel​ ​õpilane

1) on​ ​üle​ ​korranud​ ​ja​ ​läbi​ ​harjutanud​ ​põhikoolis​ ​omandatud​ ​eesti õigekeelsuse​ ​peamised​ ​valdkonnad;

2) tunneb​ ​eesti​ ​oma-​ ​ja​ ​võõrsõnaortograafia​ ​põhimõtteid,​ ​oskab rakendada​ ​omandatud​ ​reegleid​ ​tekstide​ ​parandamisel​ ​ja​ ​koostamisel;

3) tunneb​ ​sõnaliike;​ ​teab​ ​eesti​ ​keele​ ​kokku-​ ​ja​ ​lahkukirjutamise traditsioone​ ​ja​ ​reegleid,​ ​oskab​ ​neid​ ​rakendada;

4) tunneb​ ​eesti​ ​lauseehituse​ ​põhimõtteid,​ ​kirjavahemärgistuse​ ​reegleid ja​ ​oskab​ ​neid​ ​rakendada;

5) oskab​ ​analüüsida​ ​ja​ ​hinnata​ ​oma​ ​teadmisi​ ​ja​ ​oskusi​ ​kirjakeele​ ​kohta ning​ ​teab​ ​allikaid,​ ​millele​ ​toetudes​ ​neid​ ​arendada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

eesti​ ​ortograafia​ ​põhimõistete​ ​ja​ ​reeglite​ ​ülevaade, kriitiliste​ ​juhtumite​ ​tundma​ ​õppimine,​ ​harjutamine:​ ​helitu​ ​hääliku põhireegel​ ​ja​ ​selle​ ​erandid;​ ​kaashäälikuühendi​ ​põhireegel​ ​ja​ ​selle​ ​erandid; h,​ ​i​ ​ja​ ​j-i​ ​õigekiri,​ ​tsitaatsõna​ ​kasutamine​ ​tekstis.  Võõrsõnade​ ​tunnused. Võõrsõnade tähendus ja õigekiri. Suure​ ​ja​ ​väikese​ ​algustähe​ ​ortograafia. Kokku-​ ​ja​ ​lahkukirjutamise​ eelduseks​ ​olev​ ​sõnaliikide​ ​tundmine. Kokku-​ ​ja​ ​lahkukirjutamise​ põhimõtted​ ​ja​ ​reeglid​. Lause​ mõiste​ ​ja​ ​liigid. Lauseliikmed​ ​(pea-​ ​ja​ ​kõrvalliikmed). Lihtlause​ interpunktsioon​  (koondlause,​ ​korduvad​ ​täiendid,​ ​määrused, öeldistäited,​ lisand). Üte. Lauselühend. Liitlause​ ​liigid​ ​(rind-​ ​ja​ ​põimlause)​ ​ja​ interpunktsioon. Segaliitlause. ÕSi​ jt sõnaraamatute, ​käsiraamatute,​ ​erinevate​ veebiallikate​ ​kasutamine. Sidusa teksti loomise harjutused.

Hindamine:

õpilase​ ​teadmisi​ ​kontrollitakse kirjalike​ ​ja​ ​suuliste​ ​vastamiste​ ​kaudu.​ ​Õpilased​ ​töötavad​ ​nii​ ​rühmas​ ​kui ka iseseisvalt,​ ​lahendavad​ ​pikemaid​ ​probleemülesandeid,​ ​tegelavad​ ​allikate ja​ ​teabe​ ​analüüsimisega.​ ​Kursus: arvestatud/mittearvestatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursuse​hinne​ ​kujuneb​ ​jooksvalt,​ ​õpilane​ osaleb​ ​tundides,​ ​sooritab kõik kirjalikud​ ​arvestuslikud​ ​tööd​ ​positiivsele ​hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

õpetaja annab märku, millised ülesanded tuleb järele teha, kui õpilane on puudunud. Kui õpilane on puudunud järjest 2 tundi, siis peab õpilane tulema konsultatsiooni.

Õppematerjalid:

õpetaja koostatud materjalid.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.