Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 20. sajandi kirjandus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Kirjandus
Nimetus:20. sajandi kirjandus
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:12LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

kursuse õpetusega taotletakse, et:
1. õpilasel kujuneb terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning ajatelg antud perioodi kirjanduse kohta;
2. õpilane oskab eristada perioodi tähtsamaid voole, žanre ja autoreid ning nende teoseid;
3. õpilane seostab eesti kirjanduse arengut Euroopa kirjanduse arenguga;
4. õpilane tutvub poeetikaanalüüsi kujundikeele ja võtetega;
5. õpilane loeb kursuse vältel tervikuna läbi 4 selle perioodi autori teost.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1. iseloomustab õppematerjalidele toetudes 20. sajandi kirjanduse tähtsamaid voole ja žanre ning autoreid ja nende teoseid;
2. nimetab 20. sajandi eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
3. seostab 20. sajandi eesti kirjandust Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega;
4. on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli 20. sajandi proosa-, luule- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos;
5. võrdleb teoseid, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni, mõistab ja hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

20. sajandi kirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik proosa. Elutõde ja kunstitõde. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Kirjandus ja ebaõiglus. „Kadunud põlvkond“. Erich Maria Remarque'i teos "Taeval ei ole soosikuid" või Francis Scott Fitzgeraldi teos "Suur Gatsby". Düstoopia. George Orwell "1984", Aldous Huxley "Hea uus ilm", Ray Bradbury „451° Fahrenheiti“, Margaret Atwood "Teenijanna lugu". Eesti kirjandusrühmitused. Noor-Eesti. Siuru. Tarapita. Marie Underi jt luuletuste lugemine. 20. sajandi eesti proosa. 1960.–1980. aastate proosa muutused. 1970.–1980. aastate uus põlvkond. Modernistlik draama. Absurditeater. 20. sajandi eesti draama. A. H. Tammsaare „Juudit“. 1960.–1970. aastate teatriuuendus Eestis. Maagiline realism, postmodernism. Modernism Eestis. Arvo Valtoni ja Mati Unti novellid. Eesti ajalugu eesti romaanis. Jaan Kross ("Keisri hull"), Viivi Luik. Modernism 1960.–1970. aastate luules. Luule poeetiline alltekst. Kassetipõlvkond.

Mõisteid: absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, futurism, grotesk, imažism, impressionism, kadunud põlvkond, kassetipõlvkond, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism.

Hindamine:

õpilane osaleb tundides aruteludes, lahendab ülesandeid iseseisvalt ja rühmas (protsessihinded), loeb kohustuslikku kirjandust, teeb nende põhjal arvestuslikke töid.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud arvestuslike hinnete põhjal (raamatutööd). Kursus on arvestatud, kui vastatud on vähemalt 3 teost (vt Stuudiumis nimekirja). Arvestuslike hinnete seas ei tohi olla „1“ ega „2“, et kursusehinne oleks „4“ või „5“. Õpilase kursusehinnet alandatakse, kui tema 4 ja rohkem protsessihinnet (tunni- või ja kodutööd) on „tegemata“ või „mittearvestatud“. Kui kursusehinne on kahevahel, siis õpilane saab kõrgema hinde, kui enamik tunni- ja kodutöid on tehtud arvestuslikul tasemel (õpetaja lisab Stuudiumisse kommentaare, kuidas õpilane on ülesandeid sooritanud, mis tasemel, kui aktiivselt on ta võtnud osa aruteludest).

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide kirjanduse kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis saavad määravaks 12. klassi kirjanduse kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

tegemata, mittearvestatud tööd järelevastamise ajal, eenevalt suhelda õpetajaga

Õppematerjalid:

J. Kaus „20. sajandi kirjandus“, Annus jt „20. sajandi I poole eesti kirjandus“, Annus jt​ ​"Uuem​ ​eesti​ ​kirjandus", paljundatud töölehed ja materjalid õpetaja käest (lisatakse jooksvalt ka Tera kausta)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.