Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus ja film

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:2
Aine:Kirjandus ja film
Nimetus:Kirjandus ja film
Õpetaja:Heily Soosaar
Klass:10KU, 10ME, 11KU, 11LO, 11TE, 12IT, 12LO, 12TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

15 kontakttundi +4 iseseisva töö tundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgid on järgmised:
1) selgitada filmi valmimisprotsesse ja anda põgus ülevaade filmiajaloost;
2) võrrelda kirjandusteost ja selle põhjal valminud filmi (poeetilist, sisulist
ja ideelist aspekti);
3) vaadanud erinevaid filmikatkeid, analüüsida filmi kujutusvahendeid ja
väärtusmaailma;
4) kirjutada filmiarvustus ja võrrelda kirjandusteost ja selle põhjal
valminud filmi/ teha lühifilm;
5) tutvustada väärtfilme.

Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane:
1) kirjeldab üldjoontes filmi valmimise käiku;
2) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes
filmi- ja kirjanduse poeetikast;
3) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud
eetiliste väärtushinnangute üle, sõnastab oma vaatamis- ja
lugemiskogemuse;
4) on kirjutanud filmiarvustuse, kasutades kursuse jooksul õpitut ning
hinnates filmis ja kirjandusteoses esil või varjul olnud väärtusi/ on loonud lühifilmi;
5) tunneb peamisi filmiliike.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Ülevaade filmiajaloost; tummfilm ja C. Chaplin.
Erinevad filmiliigid (dokfilmid, animafilmid, mängufilmid). Eesti filmi
kujunemine ja märgilise tähendusega filmid.
Filmi väljendusvahendid. Loo jutustamine (stsenaarium, sünopsis) ja selle
edasiandmise visuaalsed vahendid (kadreering, valgustus). Filmide
žanriline analüüs. Filmi poeetika ja esteetika.
Filmi ja kirjandusteose võrdlus ("Sügisball"; "Pilveatlas"; "Põrgupõhja uus
Vanapagan"; "Lohetätoveeringuga tüdruk"; "Nullpunkt"). Film kui
kirjandusteose tõlgendus.Filmi analüüs ja arvustus
Filmi tootmisega seotud inimesed ja filmi tootmine üldiselt (filmi
ettevalmistus, võtteperiood; montaaž, postproduktsioon). Iseseisev töö: filmiarvustus ja
kirjandusteose ja filmi võrdlus või (rühmatööna) omaloominguline film või 2 filmi võrdlus või vlogi.

Hindamine:

Hinnatakse nii tunnis tehtud grupitöödest osavõttu kui iseseisvaid töid. Arvestuslikud iseseisvad tööd on ühe filmiarvustuse kirjutamine ning kas loetud teose ja selle põhjal tehtud filmi analüüs või (rühmatööna) omaloomingulise filmi tegemine või kahe filmi võrdlev analüüs või koroonaajast ajendatud vlogi tegemine.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb perioodi jooksul saadud hinnete põhjal. Rahuldava hinde saamiseks peavad olema tehtud filmiarvustus ja
kirjandusteose ja filmi võrdlus või (rühmatööna) omaloominguline film või 2 filmi võrdlus või vlogi.
Kaalukaim on II arvestuslik töö (raamatu ja filmi võrdluis/film/filmide võrdlus/vlogi)

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse
vastavalt TTGs ettenähtud korrale ja kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Mauruse kirjastuse e-õpik "Kirjandus ja film"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.