Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On läbinud eelnevalt inglise keele kohustuslikud kursused. 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi  ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Omandada inglise keele oskuse tasemel, mis on vajalik võõrkeelses keskkonnas iseseisvaks suhtluseks;
– omandada lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste;
– aru saada esinevatest aktsentidest, erinevate inimeste kõnest ja vestlusest (nt Briti, Ameerika, Austraalia jne);
– osata ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
– tunda õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.
Grammar: Modals: Present, Future, Past. Relative clauses: defining and non-defining. Present and Past Participles, expressing habit (used to, would, will), Hypothesising, Determiners; Writing: formal/semi-formal letters.

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% – 90% – hinne 5
89% – 75% – hinne 4
74% – 50% – hinne 3
49% – 20% – hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või kooli poolt määratud üldise järelevastamise ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Workbook

New Headway Upper Intermediate" I-tool

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.