Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandus antiigist 19. sajandini

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kirjandus
Nimetus: Kirjandus antiigist 19. sajandini
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 70minutilist tundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et
1) õpilasel kujuneks terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste taust
ning ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks;
2) õpilane saab põgusa ülevaate maailmakirjanduse kujunemisetappidest,
ajastutevahelistest seostest;
3) õpilane saab ülevaate kõige iseloomulikumast käsitletavas ajajärgus,
luues ettekujutuse voolude ja žanrite tekkest ja levikust;
4) õpilane analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ning infoallikaid,
arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning
loovust.

Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja
kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid,
teosed ning autorid;
2) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi
ja esteetilisi väärtusi;
3) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või
draamateost ning 2 novelli, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja
kirjandusloos; 4) on kujunenud tähelepanelikumaks lugejaks ja ilukirjandusteksti analüüsijaks.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus. Antiikteater. ülevaade Sophoklese teosest "Kuningas Oidipus" . Piibel kui kirjanduse alustekst.VT müüdid. Piibel kui kirjandustekstide kogum. Keskaja kirjandus. Novell. "Dekameron". Renessansikirjandus. William Shakespeare´i "Hamlet". Barokikirjandus. Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus. Romantismi ülevaade (Aleksandr Puškin) Mérimée "Carmen". Realism ja naturalism.

Hindamine:

Kursusel saadavad hinded jagunevad arvestuslikeks (mahukamad tööd, raamatute sisutööd ja analüüsid) ja protsessihinneteks,mis on väiksema kaaluga ja saadakse nt rühmatöös osalemise eest.
Kursuse jooksul tehtavate tööde hindamisel lähtutakse eelkõige loetud teoste probleeme ja analüüsi käsitletavatest töödest. Kohustuslik on lugeda läbi 3 proosa- või draamateost ning novelle ja teha nende põhjal vastavad tööd.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud hinnete põhjal. Kokkuvõtva hinde panemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded. Kolm protsessihinnet omavad ühe arvestusliku hinde kaalu, mida arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel. Kui õpilasel on kursuse jooksul tehtud arvestuslike tööde hulgas üks teos vastamata või selle hinne „mitterahuldav“, on kursusehinne „rahuldav“. Kui kursust
kokkuvõttev hinne on positiivne ja pole puudutud üle 1/3 tundidest, saab õpilane hinde jooksvalt.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal ja kaalukamad on 12. klassi kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud õpilasel tuleb see vastavalt ettenähtud korrale (vt TTG
hindamisjuhendit) järele vastata. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö
hinnet alandatakse. Kui õpilane ei ole mõjuva põhjuseta õigeaegselt
lugenud läbi nõutud kirjandusteost, ei saa selle teose töö eest enam
maksimaalset hinnet või tuleb järeltööna sooritada keerukam töö. Kui
teose käsitlus tunnis on lõppenud, tuleb see järele vastata suulise
arvestusena arvestuste nädalal. Kui õpilane on puudunud 1/3
ainetundidest, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö. Kui
õpilasel on kursuse jooksul kahe teose vastamise hinne mitterahuldav,
tuleb teha arvestuste nädalal vastava materjali peale suuline arvestus.

Õppematerjalid:

K. Talviste "Sõnakunsti kuju", K. Rannaste, K. Talviste "Sõnakunsti jäljed" , S. Nootre "Kirjanduse kõnekus", A. Nahkur "Kirjandus
antiigist renessansini", A. Nahkur "Kirjandus barokist romantismini"

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.