Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Trigonomeetria II. Lai matemaatika

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2, 3
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Trigonomeetria II. Lai matemaatika
Õpetaja: Karin Tepaskent
Klass: 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Omandada kogu gümnaasiumi vältel vajalikud algebraülesannete lahendamise tehnilised oskused. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult. Ülesandeid lahendades arendatakse tehniliste abivahendite kasutamise ning saadavate tulemuste kriitilise hindamise oskust. Tekstülesannetega arendatakse funktsionaalse lugemise ja erinevate lahendusideede leidmise oskust. Õpitakse kasutama matemaatilisi mõisteid ning edastama oma mõtteid selgelt, lühidalt ja täpselt.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

 1. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
 2. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
 3. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; teab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;
 4. teab mõnede nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
 5. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
 6. teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;
 7. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
 8. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
 9. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
 10. rakendab trigonomeetriat elulisi ülesandeid lahendades.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 • Nurga mõiste üldistamine.
 • Nurga kraadi- ja radiaanmõõt.
 • Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 • Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused.
 • Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel.
 • Taandamisvalemid.
 • Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 • Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid.
 •  Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 • Trigonomeetrilised avaldised.
 • Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala.
 • Kolmnurga pindala valemid.
 • Siinus- ja koosinusteoreem.
 • Kolmnurga lahendamine.
 • Rakendusülesanded.

Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

Kaks kontrolltööd (eristav hindamine).
Mõlemat kontrolltööd on õpilane vähemalt üks kord auditoorses tunnis sooritanud, kui töö hinne on 1 või 2 , siis peab õpilane sooritama järeltöö esimesel võimalusel.
Kontrolltööd on kursuse algul kokkulepitud ning lisatud esimes tunni kirjeldusse ja kontrolltööde graafikusse.

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente. Kontrolltöö koostamisel on arvestatud, et õpilane saab hinde 3, kui ta oskab matemaatikat I tasemel, hinde 4, kui ta oskab matemaatikat II tasemel ja hinde 5, kui ta oskab matemaatikat III tasemel. Lähtutakse järgnevatest hindepiiridest: 5 -> 90-100%, 4 -> 75-89%, 3 -> 50-74%, 2 -> 20-49%, 1 -> 0-19% (ehk tegemata töö).
Tunnikontrollid (mitteeristav hindamine (A või MA) + kirjalik tagasiside), peavad olema sooritatud 50% ulatuses ehk hindele A

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul on kaks kirjalikku kontrolltööd (a’ 70 min), kokku 100 p.  Kursuse jooksul on võimalik saada boonuspunkte (kuni 10p) – nutispordi võistlusel osalemise eest.
Tunnikontrollide ja muude jooksvate tööde hinne on õpilasele suuniseks õppimisel ja lõpphindamisel arvesse ei lähe.

* Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse töö hindega 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.
* Kui üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1, siis on kursusehinne 1.
* Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik kursusehinne 3.
* Kui õpilane ei ole rahul oma kursuse jooksul välja kujunenud kursusehindega, on tal arvestuste nädalal võimalus sooritada arvestustöö kogu kursuse materjalide peale. Kursusehindena läheb siis arvesse vaid arvestustöö tulemus.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd on võimalik teha kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hinnetele 1 või 2. Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega.
Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, registreerumisega Stuudiumis.

Selleks, et saada luba järeltööle registreeruda, tuleb käia kohustuslikus individuaalses konsultatsioonis, registreerimisega Stuudiumis. Konsultatsiooni tulles on kaasas kontrolltöö korrektne vigade parandus koos analüüsiga vastavalt järgnevale juhendile: https://lingid.ee/vigadeparandus.
Tunnikontrolli ja teisi jooksvaid töid järele vastata ei ole vaja.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
 1) Kaldmäe, Kontson, Matiisen&Pais. Gümnaasiumi lai matemaatika II. Trigonomeetria. Vektor tasandil. Joone võrrandid. Avita 2017, 2019

Soovituslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus
Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/
* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid.
https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-materjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.