Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Võrratused. Trigonomeetria I

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Võrratused. Trigonomeetria I
Õpetaja:Svetlana Goidina
Klass:10KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades;
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt;
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid;
7) kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust;
2. selgitab võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi;
3. lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
4. lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid;
5. lahendab täisnurkse kolmnurga;
6. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
7. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Ühe tundmatuga
lineaarvõrratuste süsteemid.
Teravnurga siinus, koosinus ja tangens. Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 – 90%-100%, 4 – 75%-89%, 3 – 50%-74%, 2 – 20%-49%, 1 – 0%-19% (sh tegemata töö)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub  kursuse kahe kontrolltööde põhjal. Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud. Arvestan ka õpilase
pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik kursusehinne 3.
Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.


Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.

Soovituslik:
1) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika I. Avita.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10. klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I. Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus
5) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika II. Avita.

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.